II SAB/Gd 71/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku - OpenLEX

II SAB/Gd 71/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1750521

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2015 r. II SAB/Gd 71/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Janina Guść.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 29 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Gdańsku sprawy ze skargi D. S. na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

D. S. wniósł skargę na bezczynność Komendanta Straży Miejskiej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej wskazanej we wniosku z dnia 3 grudnia 2014 r.

Zarządzeniem z dnia 5 maja 2015 r. zobowiązano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193). W zarządzeniu zakreślono termin 7 dni na jego wykonanie oraz wskazano rygor odrzucenia skargi.

Zarządzenie powyższe doręczono skarżącemu w dniu 12 maja 2015 r., zatem termin na jego wykonanie upłynął w dniu 19 maja 2015 r. Skarżący, w zakreślonym terminie, nie uiścił wpisu sądowego (vide: notatka urzędowa, k. 34 akt).

Zgodnie z art. 220 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny, działając na podstawie art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.