Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3027450

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 8 lipca 2020 r.
II SAB/Gd 27/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Diana Trzcińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 8 lipca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w G. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych postanawia

1. odrzucić skargę;

2. zwrócić skarżącej A sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w G. ze Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku kwotę 100 zł (sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie faktyczne

Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wpłynęła skarga A. na przewlekłość postępowania prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych.

Na zarządzenie Przewodniczącej pismem z 21 kwietnia 2020 r. wezwano pełnomocnika skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi przez złożenie dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do podpisywania pełnomocnictwa (KRS) w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto, osobnym pismem z tego samego dnia, wysłanym w tej samej kopercie, wezwano pełnomocnika skarżącej także do wskazania w terminie 7 dni, czy w związku z treścią odpowiedzi na skargę strona skarżąca wycofuje skargę z 4 lutego 2020 r. czy też nadal ją podtrzymuje.

Wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej na wskazany w skardze adres Spółki w dniu 7 maja 2020 r. (vide: karta nr 61 akt sądowych).

W odpowiedzi na wezwanie pismem z 11 maja 2020 r. pełnomocnik skarżącej podtrzymał skargę w zakresie punktów 1 i 3, natomiast cofnął skargę w zakresie punktu 2. Jednocześnie wniesiono o nałożenie na organ grzywny i przyznanie na rzecz skarżącej od organu sumy pieniężnej. Natomiast jak wynika z akt sprawy pełnomocnik skarżącej nie przedłożył dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do podpisywania pełnomocnictwa (KRS).

Pismem z 1 czerwca 2020 r., które wpłynęło do Sądu 3 czerwca 2020 r., pełnomocnik skarżącej złożył oświadczenie o cofnięciu skargi w niniejszej sprawie (vide: karta nr 77 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), zwanej dalej: p.p.s.a., jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Sąd odrzuca skargę postanowieniem. Odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącej Spółki został wezwany pismem z 21 kwietnia 2020 r. do usunięcia braku formalnego poprzez złożenie dokumentu lub jego uwierzytelnionego odpisu określającego umocowanie do podpisywania pełnomocnictwa (KRS). Wezwanie doręczono 7 maja 2020 r., a zatem co do zasady 7-dniowy termin do usunięcia braku upłynąłby 14 maja 2020 r.

Jednakże w tym czasie obowiązywał w Polsce stan zagrożenia epidemicznego wprowadzony w dniu 14 marca 2020 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491). Zatem w myśl art. 15zzs ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) bieg niniejszego postępowania uległ zawieszeniu z mocy prawa. Natomiast zgodnie z art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875) terminy w postępowaniach, o których mowa w art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r., których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs tej ustawy, rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Stosownie do art. 76 in principio zaś ustawa ta weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, tj. w dniu 16 maja 2020 r. Z kolei 7-dniowy termin, po którym postępowanie rozpoczyna bieg upłynął w dniu 23 maja 2020 r.

Zestawiając powyższe przepisy z okolicznościami niniejszej sprawy należy zauważyć, że ze względu na ww. szczególne rozwiązania prawne związane ze zwalczaniem COVID-19 dopiero z dniem 24 maja 2020 r. rozpoczął się bieg 7-dniowego terminu do usunięcia braku formalnego skargi, a termin ten upłynął 1 czerwca 2020 r. Jak wynika z akt sprawy do tego czasu nie usunięto tego braku, a zatem skardze nie można było nadać dalszego biegu i podlega ona odrzuceniu. W takiej sytuacji, oświadczenie pełnomocnika skarżącej Spółki o cofnięciu skargi jest nieskuteczne, gdyż może ono dotyczyć skargi, która spełnia wymogi formalne i można jej nadać dalszy bieg, co nie ma miejsca w okolicznościach niniejszej sprawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. sąd odrzucił skargę (punkt 1). O zwrocie wpisu sąd orzekł na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w punkcie 2 postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.