II SAB/Gd 135/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2982162

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 21 maja 2020 r. II SAB/Gd 135/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Magdalena Dobek-Rak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w dniu 21 maja 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Ł. P. na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Ł. P. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku drogą elektroniczną skargę na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

Zarządzeniem Przewodniczącej Wydziału z dnia 5 marca 2020 r., za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-PUAP), skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Jak wynika z akt sprawy, wezwanie wysłano do skarżącego za pośrednictwem poczty elektronicznej w dniu 11 marca 2020 r. (data utworzenia pierwszego Urzędowego Poświadczenia Doręczenia - UPD, vide: wydruk k. 63 akt sądowych), a wobec nieodebrania pisma, po upływie 7 dni, licząc od dnia wysłania zawiadomienia, tj. w dniu 19 marca 2020 r., przesłano powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma (data utworzenia powtórnego UPD).

Z notatki urzędowej sporządzonej w dniu 30 kwietnia 2020 r. przez pracownika Oddziału Finansowo-Budżetowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku wynika, że w okresie od dnia 3 grudnia 2019 r. do dnia 29 kwietnia 2020 r. skarżący Ł. P. nie uiścił wpisu sądowego od skargi w niniejszej sprawie (vide: k. 71 akt sądowych).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

Przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.), dalej jako p.p.s.a. przewidują, że od skargi, jako pisma wszczynającego postępowanie przed sądem administracyjnym, pobiera się wpis stosunkowy lub stały (art. 230 § 1 i 2 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 220 § 1 zd. pierwsze p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, zaś skutkiem nieuiszczenia, pomimo wezwania, wpisu od skargi, jest jej odrzucenie przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało wysłane skarżącemu drogą elektroniczną, zgodnie z zasadami doręczania pism przez sąd za pomocą środków komunikacji elektronicznej uregulowanymi w art. 74a p.p.s.a., po raz pierwszy w dniu 11 marca 2020 r., a wobec nieodebrania przesyłki elektronicznej, w dniu 19 marca 2020 r. przesłano powtórne zawiadomienie o możliwości odebrania tego pisma (por. wydruk UPD k. 63 akt sądowych). Zgodnie z art. 74a § 8 p.p.s.a. w przypadku nieodebrania pisma, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni, licząc od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia.

W okolicznościach niniejszej sprawy doręczenie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi należało uznać za dokonane z dniem 26 marca 2020 r. W konsekwencji upływ 7 - dniowego terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi nastąpił bezskutecznie w dniu 2 kwietnia 2020 r. Z akt sprawy wynika bowiem, że skarżący we wskazanym terminie nie uiścił wpisu sądowego od skargi.

W niniejszej sprawie, pomimo tego, że początek biegu terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi rozpoczął się już w okresie stanu zagrożenia epidemicznego wprowadzonego w dniu 14 marca 2020 r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r. poz. 491), to jego bieg nie uległ zawieszeniu zgodnie z obowiązującą wówczas regułą określoną w art. 15zzs ust. 1 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.). Zawieszenie biegu terminów nie dotyczyło bowiem spraw pilnych w rozumieniu art. 14a ust. 5 powołanej ustawy, do której to kategorii należą sprawy z zakresu dostępu do informacji publicznej (art. 21 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429)).

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a., skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.