Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2621685

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku
z dnia 12 lutego 2019 r.
II SAB/Gd 133/18
Katalog przykładowych „danych publicznych”.

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Alicja Stępień.

Sędziowie NSA: Joanna Zdzienicka-Wiśniewska (spr.), Małgorzata Gorzeń.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 12 lutego 2019 r. sprawy ze skargi J. P. na bezczynność Prokuratora Okręgowego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

1. zobowiązuje Prokuratora Okręgowego do rozpatrzenia wniosku skarżącego z dnia 12 września 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt administracyjnych wraz z wyrokiem ze stwierdzeniem jego prawomocności,

2. stwierdza, że bezczynność Prokuratora Okręgowego nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa,

3. zasądza od Prokuratora Okręgowego na rzecz skarżącego kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 12 września 2018 r. pan J. P. zwrócił się do Prokuratury Okręgowej o udostępnienie informacji przekazanych do Prokuratury Okręgowej przez prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze jej działania w zakresie praktyki orzeczniczej sądów na obszarze okręgu sądowego dla Sądu Okręgowego w okresie od dnia 4 września 2018 r. do dnia udostępnienia informacji publicznej. Zdaniem wnioskodawcy żądane informacje stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 z późn. zm.; dalej określanej jako "u.d.i.p.") i w związku z tym podlegają udostępnieniu.

Pismem z dnia 2 października 2018 r. Prokuratura Okręgowa poinformowała wnioskodawcę, że żądane przez niego informacje udzielone na polecenie Prokuratora Okręgowego nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu art. 1 ust. 1 u.i.d.p., albowiem mają charakter dokumentu wewnętrznego a nie urzędowego.

W piśmie z dnia 10 października 2018 r. pan J.P. ponowił wniosek, wskazując jednocześnie, że ustawa o dostępie do informacji publicznej nakłada na organ administracji publicznej obowiązek wydania decyzji w przypadku odmowy udostępnienia informacji. W ocenie strony odpowiedź Prokuratury z dnia 2 października 2018 r. nie zawiera elementów wskazanych w art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.). Zdaniem wnioskodawcy żądane informacje podlegają udostępnieniu.

Prokuratura Okręgowa w piśmie z dnia 30 października 2018 r. podtrzymała dotychczasowe stanowisko. Zdaniem organu z uwagi na fakt, że przedmiotowy wniosek nie dotyczy informacji publicznej to brak jest podstaw do wydania decyzji administracyjnej.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku pan J. P. wniósł o zobowiązanie organu do rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12 września 2018 r. oraz o zasądzenie kosztów postępowania według norm przepisanych. W ocenie skarżącego informacje w zakresie praktyki orzeczniczej sądów przekazane do Prokuratury Okręgowej nie obejmują spraw prywatnych, niepublicznych, osobistych, intymnych, czy też informacji, które naruszałyby dobra osobiste osób trzecich, a dotyczą w sposób bezpośredni informacji odnoszących się do sposobu działania organu władzy publicznej, jakim jest Prokuratura Okręgowa. Informacji przekazanych organowi przez prokuratury rejonowe działające w okręgu sądowym Prokuratury Okręgowej (nie będące komórkami organizacyjnymi Prokuratury Okręgowej) nie mogą być uznane za mające charakter "dokumentu wewnętrznego", gdyż zostały przekazane podmiotowi zewnętrznemu w postaci Prokuratury Okręgowej. W ocenie skarżącego, organ pozostaje w zwłoce w zakresie wydania decyzji odmownej w sprawie udostępnienia informacji, a pisma Prokuratury Okręgowej należy traktować jedynie informacyjnie.

W odpowiedzi na skargę Prokurator Okręgowy wniósł o jej oddalenie. W ocenie organu w orzecznictwie sądów administracyjnych ugruntowany jest pogląd, że część dokumentów służących jedynie potrzebom podmiotu zobowiązanego (dokumenty wewnętrzne), pomimo że związana jest z jego działalnością, nie jest informacją publiczną i nie podlega ujawnieniu. Dokumenty wewnętrzne służą wprawdzie realizacji jakiegoś zadania publicznego, ale nie przesądzają o kierunkach działania tego organu. Dokumenty te służą wymianie informacji, zgromadzeniu niezbędnych materiałów, uzgadnianiu poglądów i stanowisk. Mogą mieć dowolną formę, nie są wiążące co do sposobu załatwienia sprawy, nie są w związku z tym wyrazem stanowiska organu, nie stanowią więc informacji publicznej. Zdaniem organu w przedmiotowej sprawie brak było podstaw do wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej, albowiem żądana informacja nie stanowi informacji publicznej. W takim wypadku prawidłową formą zajęcia stanowiska jest udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:

Sąd administracyjny w graniach swojej właściwości bada zgodność z prawem działań władczych organów administracji.

W niniejszej sprawie problemem kluczowym, warunkującym ocenę poprawności działań proceduralnych organu, jest wyjaśnienie, czy żądana przez skarżącego informacja ma charakter informacji publicznej.

Treść wniosku pana J. P. nie budzi wątpliwości. Skarżący wniósł o udostępnienie informacji przekazanych do Prokuratury Okręgowej przez działających w jej obszarze prokuratorów prokuratur rejonowych w zakresie praktyki orzeczniczej sądów na obszarze okręgu sądowego dla Sądu Okręgowego w okresie od dnia 4 września 2018 r. do dnia udostępnienia informacji.

Z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że Prokuratura Okręgowa jest w posiadaniu informacji udzielonych przez wskazane podmioty na polecenie Prokuratora Okręgowego.

W ocenie Sądu argumentacja wywodzona z wewnętrznego charakteru informacji oraz braku cech dokumentu urzędowego nie jest wystarczająca dla dokonania oceny zgodnej z prawem.

Nie jest sporna definicja dokumentu urzędowego zawarta w art. 6 ust. 2 u.d.i.p. Należy jednak podkreślić, że w sprawie istotna jest definicja informacji publicznej, której wniosek dotyczy niezależnie od formy utrwalenia tej informacji.

Zatem w sytuacji, gdy przedmiotem żądania jest informacja publiczna będąca w posiadaniu podmiotu zobowiązanego do jej udostępnienia, nie stanowi przeszkody dla uwzględnienia wniosku dowodzenie, że informacja nie została utrwalona w formie dokumentu urzędowego. Należy dostrzec, że w formie dokumentu wewnętrznego zgromadzono informacje o praktyce orzeczniczej sądów działających na obszarze wskazanego okręgu sądowego.

Powoływany przez organ przepis art. 6 ust. 1 pkt 4 u.d.i.p. ma treść szerszą, gdyż podlegające udostępnieniu dane publiczne to nie tylko treść i postać dokumentów urzędowych, ale również stanowiska w sprawach publicznych, treść innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej, informacja o stanie państwa, samorządów i ich jednostek organizacyjnych. Katalog przykładowych "danych publicznych" jest otwarty, a w ustawie nie została sprecyzowana definicja tej kategorii informacji.

Sąd przychyla się do poglądu, że dane publiczne stanowi treść zawarta w odnoszących się do faktów stanowiskach wyrażonych przez organy władzy publicznej, bez względu na formę wyrazu, miejsce publikacji czy też zakres podmiotów, których dotyczy (por.: "Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz" M. Bidzińska, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Warszawa 2018). Będące w posiadaniu organu przekazane przez prokuratorów prokuratur rejonowych informacje dotyczą działalności orzeczniczej sądów będących podmiotami zobligowanymi do udostępnienia informacji w tym zakresie.

Skoro informacją publiczną jest każda informacja wytworzona, przetworzona lub znajdująca się w posiadaniu władz publicznych to również będąca w posiadaniu Prokuratora Okręgowego informacja o działalności orzeczniczej sądów stanowi informację publiczną. W konsekwencji, co do zasady, podmiot władzy publicznej będący w posiadaniu informacji publicznej jest zobowiązany do jej udostępnienia w trybie procesowym wskazanym w ustawie.

Sąd stwierdza, że w okolicznościach niniejszej sprawy nie jest uzasadnione stanowisko organu, że żądane informacje nie podlegają udostępnieniu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Konsekwencją stanowiska organu co do charakteru prawnego informacji było uznanie braku prawnych podstaw do wydania decyzji lub dokonania czynności materialnotechnicznych odnośnie żądanej informacji publicznej.

Sąd uznając, że żądanie dotyczy informacji publicznej, stwierdza bezczynność Prokuratora Okręgowego w zakresie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, albowiem kwalifikacja informacji, jako informacji publicznych jest dokonywania w oparciu o przepisy ustawy budzącej wątpliwości interpretacyjne.

Z tych względów uznając skargę za uzasadnioną Sąd, działając na podstawie art. 149 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) orzekł jak w punkcie 1. wyroku. W punkcie 2. wyroku Sąd orzekł na podstawie art. 149 § 1 pkt 2a wskazanej ustawy. O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 ustawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.