Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2507370

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 19 czerwca 2018 r.
II SAB/Bk 72/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Gryglaszewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 19 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. K. i T. Ż. na bezczynność P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie samowoli budowlanej postanawia odrzucić skargę W. K. i T. Ż.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący - W. K. i T. Ż. wnieśli do sądu administracyjnego skargę na bezczynność P. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w B. w przedmiocie samowoli budowlanej.

Zarządzeniami Przewodniczącego Wydziału z dnia 2 maja 2018 r. każdy ze skarżących został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwania do wykonania powyższego obowiązku doręczono skutecznie każdemu ze skarżących w dniu 9 maja 2018 r. (k. 12 i 13 zwrotne potwierdzenia odbioru).

Termin na uiszczenie wpisu upłynął w środę 16 maja 2018 r. Do chwili obecnej wpisy nie wpłynęły, co potwierdzone zostało przez Odział Finansowo - Budżetowy tutejszego sądu pismem z dnia 24 maja 2018 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku zważył co następuje.

Zgodnie z przepisem art. 220 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Skarżący zostali prawidłowo wezwani do uiszczenia wpisu. Wezwanie zawierało zgodne z prawem pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższego obowiązku. W wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania nie został on spełniony, co obligowało sąd do odrzucenia skargi.

Mając na uwadze powyższe na mocy art. 220 § 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.