II SAB/Bk 53/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2524604

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 25 lipca 2018 r. II SAB/Bk 53/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: asesor sądowy WSA Elżbieta Lemańska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku Wydział II po rozpoznaniu w dniu 25 lipca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. D. na bezczynność i przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy w związku ze sprawą II SA/Bk 400/17 postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 28 marca 2018 r. B. D. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę na bezczynność i przewlekłość postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B.

Kolegium w odpowiedzi na skargę wniosło o jej nieuwzględnienie, wskazując, że z uwagi na nieskonkretyzowanie przez Skarżącego zarzutów nie jest w stanie ustosunkować się do nich. Jednocześnie SKO zastrzegło, że nie domaga się odrzucenia skarg jako bezprzedmiotowych, albowiem wnoszącemu skargę może chodzić o bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w zakresie rozpoznania ponagleń, jakie zostały złożone do organu w piśmie z dnia (...) lutego 2018 r.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II tutejszego Sądu z dnia 20 kwietnia 2018 r. Skarżący został wezwany do sprecyzowania treści skargi przez nadesłanie oświadczenia, czy skarga dotyczy: (a) bezczynności i przewlekłości postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w zwrocie przez SKO w B. akt administracyjnych sprawy organowi I instancji, (b) bezczynności i przewlekłości postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w rozpoznaniu ponaglenia z dnia (...).02.2018 r., (c) bezczynności i przewlekłości postępowania Wójta Gminy J. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy. Zakreślono na udzielenie odpowiedzi termin 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem uznania, że skarga dotyczy bezczynności i przewlekłości SKO w zwrocie akt administracyjnych organowi I instancji.

W dniu 26 kwietnia 2018 r. do akt sprawy wpłynęło pismo Skarżącego informujące, że jego skarga z dnia 28 marca 2018 r. powinna być traktowana i rozpatrzona przez Kolegium jako ponaglenie (a nie jako skarga do sądu administracyjnego) w sprawach ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji, które były przedmiotem postępowań WSA w Białymstoku, prowadzonych pod sygn. akt od II SA/Bk 379/17 do II SA/Bk 418/17.

W tych okolicznościach zarządzeniem z dnia 7 czerwca 2018 r. ponownie wezwano Skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi z dnia 28 marca 2018 r. poprzez jednoznaczne wskazanie, czy skarga dotyczy: (a) bezczynności i przewlekłości postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w zwrocie przez SKO w B. akt administracyjnych sprawy organowi I instancji, (b) bezczynności i przewlekłości postępowania Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w rozpoznaniu ponaglenia z dnia (...).02.2018 r., (c) bezczynności i przewlekłości postępowania Wójta Gminy J. w przedmiocie rozpoznania wniosku o ustalenie warunków zabudowy - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi - art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 57 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Powyższe wezwanie zostało doręczone Skarżącemu w dniu 12 czerwca 2018 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru).

Skarżący do dnia wydania niniejszego postanowienia nie sprecyzował skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

Wnoszona do wojewódzkiego sądu administracyjnego skarga musi spełniać wymogi przewidziane w art. 57 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), tj. powinna zawierać m.in. wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności oraz bezczynności, a także oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy. W przypadku nieuzupełnienia braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie, sąd odrzuca skargę (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.). Prawidłowe określenie zakresu żądania jest zatem obowiązkiem strony skarżącej, a sąd administracyjny może jedynie poinformować o skutkach niewłaściwego wypełnienia tego obowiązku i wezwać do sprecyzowania skargi pod rygorem jej odrzucenia.

W rozpoznawanej sprawie, wobec niejednoznacznego i budzącego wątpliwości określenia przedmiotu zaskarżenia, Skarżący został dwukrotnie wezwany (zarządzeniami z dnia: 20 kwietnia i 7 czerwca 2018 r.) do uzupełnienia braków formalnych skargi i pomimo prawidłowego doręczenia powyższych wezwań, Skarżący nie sprecyzował swoich intencji co do przedmiotu zaskarżenia. Tym samym jego skardze z dnia 28 marca 2018 r. nie można było nadać dalszego biegu, co w konsekwencji stanowiło podstawę do jej odrzucenia. Sąd nie może bowiem domniemywać intencji strony skarżącej i w przypadku niesprecyzowania przedmiotu skargi decydować za stronę, jakie było jej żądanie. Tym bardziej, że to nie sąd jest inicjatorem postępowania, nie jest zatem jego rolą sugerowanie, czy wskazywanie stronie przedmiotu zaskarżenia (tak m.in. NSA w postanowieniach z dnia: 16 stycznia 2018 r. sygn. akt I OZ 1918/17, z dnia 29 maja 2018 r. sygn. akt I OZ 505/18, CBOSA).

Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.