Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1752478

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 10 lipca 2015 r.
II SAB/Bk 37/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 lipca 2015 r. sprawy ze skargi S. P. na bezczynność Koła Łowieckiego "R." w B. w przedmiocie informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący S. P. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku skargę bezczynność Koła Łowieckiego "R." w B.

w przedmiocie informacji publicznej. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 3 czerwca 2015 r. skarżący został wezwany do usunięcie braków formalnych skargi poprzez podpisanie skargi oraz do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (k. 13-14).

Powyższe wezwanie doręczono skarżącemu w dniu 11 czerwca 2015 r. (k. 18). Siedmiodniowy termin do wykonania powyższych obowiązków upłynął bezskutecznie we czwartek 18 czerwca 2015 r. Do chwili obecnej nie uzupełniono braków formalnych skargi. Nie uiszczono też wpisu od skargi, co zostało potwierdzone w piśmie Oddziału Finansowo - Budżetowego tutejszego sądu z dnia 7 lipca 2015 r. (k. 24).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: "p.p.s.a.", sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie.

Natomiast w myśl art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W sprawie niniejszej strona skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu od skargi oraz do uzupełniania braków formalnych skargi. Wezwanie zawierało zgodne z prawem pouczenie o skutkach prawnych niewykonania powyższych obowiązków. W wyznaczonym terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania nie zostały one spełnione, co zobowiązywało sąd do odrzucenia złożonej skargi.

Mając na uwadze powyższe na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.