Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623213

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku
z dnia 30 stycznia 2015 r.
II SAB/Bk 102/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marek Leszczyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku po rozpoznaniu w Wydziale II na posiedzeniu niejawnym w dniu 30 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi M. D. na bezczynność Wójta Gminy A. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W piśmie z dnia (...) września 2014 r. zatytułowanym "Zażalenie" L. M. zwrócił się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z prośbą, żeby Wójt Gminy, a nie Kolegium załatwiało sprawy rozgraniczenia działek.

W odpowiedzi na pismo tutejszego Sądu z dnia 11 września 2014 r. L. M. wyjaśnił, że jest pełnomocnikiem córki M. D. (w załączeniu pełnomocnictwo) oraz, że wniesiona skarga dotyczy bezczynności Wójta Gminy A.

Z kolei Wójt Gminy A. w załączeniu do pisma z dnia (...) listopada 2014 r. przesłał uchwałę nr (...) Rady Gminy A. z dnia (...) listopada 2014 r. w sprawie rozpatrzenia skargi L. M. na działalność Wójta Gminy Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 12 listopada 2014 r. wezwano L. M. do uzupełnienia braków formalnych skargi M. D. przez oznaczenie organu, którego działalności lub bezczynności skarga dotyczy, wskazanie numeru i daty zaskarżonego aktu lub zaskarżonej czynności, ewentualnie oświadczenie, że skarga dotyczy bezczynności organu administracji i wskazanie przedmiotu bezczynności-w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Nadto Sąd wezwał ww. do przesłania oświadczenia, czy skargę wnosi we własnym imieniu, czy też jest pełnomocnikiem M. D. Sąd wskazał, że jeśli ww. występuje jako pełnomocnik powinien w terminie 7 dni nadesłać pełnomocnictwo do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

Ponadto ww. zarządzeniem wezwano Wójta Gminy A. do pilnego nadesłania oryginału skargi z załącznikami oraz akt administracyjnych sprawy.

W dniu 18 listopada 2014 r. L. M. przesłał do Sądu pismo zatytułowane "zażalenie".

Pismem z dnia 14 listopada 2014 r. Wójt Gminy A. w załączeniu zwrócił skargę dotyczącą L. M. wraz z załącznikami i kopertą, w której sąd przesłał skargę.

Zarządzeniem z dnia 25 listopada 2014 r. stwierdzono, że skarga M. D. jest skargą na bezczynność Wójta Gminy A. w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości.

Ponadto zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 25 listopada 2014 r. pełnomocnik skarżącej został wezwany do usunięcie braków formalnych skargi poprzez wykazanie, że strona skarżąca składała zażalenie na bezczynność Wójta do organu wyższego stopnia oraz do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie doręczono pełnomocnikowi skarżącej w sposób zastępczy tj. po dwukrotnym bezskutecznym awizowaniu pod adresem przez niego podanym złożono przesyłkę do akt ze skutkiem doręczenia. Siedmiodniowy termin do wykonania powyższych obowiązków mijał w poniedziałek 22 grudnia 2014 r. Do chwili obecnej nie uzupełniono braków formalnych skargi. Nie uiszczono też wpisu od skargi, co zostało potwierdzone w piśmie Oddziału Finansowo - Budżetowego tutejszego sądu z dnia 19 stycznia 2015 r. (k. 43).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej: "p.p.s.a.", sąd jest zobowiązany do odrzucenia skargi w przypadku nieuzupełnienia jej braków formalnych w wyznaczonym terminie.

Natomiast w myśl art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a., sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Skarga, od której pomimo wezwania nie zostanie uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W sprawie niniejszej strona skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu od skargi oraz do uzupełniania braków formalnych skargi i pouczona o skutkach prawnych niewypełnienia powyższych obowiązków. Wezwanie, wskutek nieobecności strony pod adresem podanym w skardze, było dwukrotnie awizowane jak tego wymaga art. 73 p.p.s.a. Wobec nieodebrania awizowanej przesyłki - złożono ją do akt ze skutkiem doręczenia na dzień 15 grudnia 2014 r. (czternasty dzień od daty pierwszego awizo, które miało miejsce 1 grudnia 2014 r.). Termin siedmiodniowy na uiszczenie wpisu oraz uzupełnienia braków formalnych liczony był zatem od dnia 16 grudnia 2014 r. i upływał 22 grudnia 2014 r. Do tej daty strona skarżąca ww. obowiązków nie wykonała, co zobowiązywało sąd do odrzucenia złożonej skargi.

Mając na uwadze powyższe na mocy art. 58 § 1 pkt 3 w zw. z art. 220 § 3 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.