Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163951

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 28 października 2016 r.
II SAB/Bd 63/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 28 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. i S. P. z dnia (...) października 2016 r. o przedłużenie terminu do uzupełniania braków formalnych wniosku z dnia (...) sierpnia 2016 r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi G. P. i S. P. na bezczynność Wójta Gminy w przedmiocie wydania odpisu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 7 czerwca 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił wniosek G. i S. P. o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Pismem z dnia (...) sierpnia 2016 r. skarżący złożyli wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2016 r.

Zarządzeniem z dnia (...) sierpnia 2016 r. wezwano skarżących do uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braków formalnych wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia przez: nadesłanie zażalenia, którego dotyczy wskazany wniosek oraz wskazanie, w terminie 7 dni przyczyny uchybienia terminu oraz uprawdopodobnienie, że do uchybienia terminu doszło bez winy skarżących, a także podanie, kiedy ustała przyczyna uchybienia terminu, pod rygorem postawienia wniosku bez rozpoznania.

Powyższe wezwanie doręczono skarżącej osobiście w dniu (...) października 2016 r.

Pismem z dnia (...) października 2016 r. skarżący wnieśli o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku z dnia (...) sierpnia 2016 r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718) - dalej zwana p.p.s.a., Przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć termin sądowy z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony przed upływem terminu, a także skrócić termin sądowy na wniosek strony.

Wskazać należy, że przewidziana w powyższym przepisie możliwość przedłużenia terminu odnosi się wyłącznie do terminów sądowych, tj. wyznaczonych przez sąd lub przewodniczącego dla dokonania określonej czynności procesowej. Przedłużeniu nie podlegają natomiast terminy ustawowe, a takim jest, terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku, zatem nie może być on skracany ani przedłużany.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy na podstawie art. 49 § 1 w zw. z 84 p.p.s.a. a contrario odrzucił, jako niedopuszczalny, wniosek skarżących o przedłużenie terminu do uzupełnienia braków formalnych wniosku z dnia (...) sierpnia 2016 r. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.