Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2008232

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 29 lutego 2016 r.
II SAB/Bd 63/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 29 lutego 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. i S. P. o przedłużenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie ze skargi G. P. i S. P. na bezczynność Wójta Gminy (...) w przedmiocie wydania odpisu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 10 listopada 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił wniosek G. i S. P. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało doręczone skarżącej w dniu 14 grudnia 2015 r. Jednocześnie pouczono skarżących o trybie i terminie wniesienia zażalenia od powyższego postanowienia z dnia 10 listopada 2015 r.

W dniu 12 lutego 2016 r. do tutejszego Sądu wpłynął wniosek skarżących z dnia 10 lutego r. o przedłużenie terminu do złożenia zażalenia.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Art. 84 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. dalej jako "p.p.s.a.") stanowi, iż przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć termin sądowy z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony przed upływem terminu, a także skrócić termin sądowy na wniosek strony. Wyjaśnić przy tym należy, iż przez pojęcie termin sądowy rozumieć należy termin wyznaczony przez sąd lub przewodniczącego, co wynika z art. 82 tej ustawy.

Natomiast termin do wniesienia zażalenia, określony w art. 194 § 2 powołanej ustawy, nie jest terminem sądowym, albowiem określony jest on bezpośrednio w przepisach regulujących postępowanie sądowoadministracyjne. Niemożliwym jest zatem jego przedłużenie czy skrócenie, a stronie przysługuje jedynie prawo do wystąpienia z wnioskiem o jego przywrócenie, gdyby uchybiła mu bez swojej winy.

Powyższy pogląd jest utrwalony już w orzecznictwie sądów administracyjnych (por. postanowienie NSA z dnia 17 maja 2011 r. sygn. akt II OZ 337/11, postanowienie WSA w Gdańsku z dnia 28 marca 2011 r. sygn. akt I SA/Gd 423/08, postanowienie WSA w Poznaniu z dnia 24 marca 2011 r., sygn. akt II SA/Po 678/10, dostępne na stronie internetowej www.orzeczenia.nsa.gov.pl).

Wobec powyższego Sąd na podstawie art. 194 § 2 w zw. z 84 p.p.s.a. odrzucił, jako niedopuszczalny, wniosek skarżących o przedłużenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.