Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2072950

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 10 czerwca 2016 r.
II SAB/Bd 50/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Saniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I.B. na bezczynność Rady Miasta (...) w przedmiocie wydania aktu w sprawie skargi na Dyrektora Szkoły Podstawowej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

P. z dnia (...) kwietnia 2016 r. I. B. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na bezczynność Rady Miasta w przedmiocie rozpatrzenia jej skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr (...) w T.

W odpowiedzi na skargę Rada Miasta wniosła o odrzucenie ewentualnie o jej oddalenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stwierdzić należy, iż przedmiotowa skarga jako niedopuszczalna podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 3 § 1 i § 2 ustawy z dnia (...) sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) - zwanej dalej p.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują środki określone w ustawie. Kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach skarg na:

1)

decyzje administracyjne;

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty;

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzycielka o niedopuszczalności zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w sprawie zgłoszonego zarzutu;

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa; z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw;

4a) pisemne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydawane w indywidualnych sprawach;

5)

akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej;

6)

akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż określone w pkt 5, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej;

7)

akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego;

8)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1 - 4 lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadku określonym w pkt 4a;

9)

bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących innych niż określone w pkt 1-3 aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) oraz postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw.

Ponadto zgodnie z § 3 wskazanego przepisu, sądy administracyjne orzekają także w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę.

Sąd administracyjny rozpoznaje skargi na bezczynność organów administracji w przypadkach wskazanych w pkt 1-4a, art. 3 p.p.s.a., tj. gdy bezczynność ta dotyczy wydania decyzji administracyjnej, postanowienia albo podjęcia innego aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów ustawy.

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest bezczynność Rady Miasta w rozpatrzeniu skargi złożonej przez I. B. na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej. W istocie podnoszona w skardze - bezczynność Rady Miasta, dotyczy rozpatrzenia przez ten organ skargi o charakterze skargi powszechnej. Zgodnie z art. 227 k.p.a. przedmiotem takiej skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwienie sprawy.

Wniesienie w tym trybie skargi uruchamia jednoinstancyjne postępowanie administracyjne, które kończy się zawiadomieniem o sposobie załatwienia tej skargi, będącym czynnością materialno-techniczną. Działanie administracji publicznej w trybie skargowym opartym o przepisy działu VIII k.p.a. nie podlega kontroli sądów administracyjnych, z uwagi na to że nie mieszczą się katalogu wskazanych w art. 3 p.p.s.a.

Wypada w tym miejscu zasygnalizować, że w orzecznictwie sądowym niekwestionowany jest pogląd prawny, zgodnie z którym w sprawach dotyczących postępowania skargowego nie przysługuje skarga do sądu administracyjnego ani na bezczynność organu, ani na wynik tego postępowania (zob. postanowienie WSA w Warszawie z dnia 14 września 2005 r., sygn. akt: IV SAB/Wa 80/05 LEX nr 205439; postanowienie NSA z dnia 1 lutego 2007 r. sygn. akt: I OSK 395/06 LEX nr 362475; postanowienie WSA w Lublinie z dnia 31 grudnia 2007 r. sygn. akt: III SA/Lu 586/07 Wspólnota).

Zaskarżona w przedmiotowej sprawie bezczynność organu nie mieści się w zakresie kognicji sądu administracyjnego i nie może być rozpatrywana przez ten sąd.

Mając powyższe na uwadze w oparciu o przepis art. 58 § 1 pkt 1 i § 3 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.