Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2072949

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 23 czerwca 2016 r.
II SAB/Bd 46/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Tyliński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 23 czerwca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia E. L. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2016 r. o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi E. L. na bezczynność K. Sp. (...) w N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia uchylić zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 28 kwietnia 2016 r. sygn. akt II SAB/Bd 46/16 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 15 kwietnia 2016 r. E. L. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na bezczynność K. Sp. (...) w N. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej wraz z potwierdzeniem dokonania wpisu sądowego w kwocie 100 zł.

Na podstawie zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 28 kwietnia 2016 r. pełnomocnik skarżącej został zobowiązany do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu sądowego od skargi w wysokości 100 zł, pod rygorem odrzucenia.

Pismem z dnia 2 czerwca 2016 r. pełnomocnik skarżącej E. L. wniósł zażalenie na wskazane wyżej zarządzenie, argumentując, że wpis sądowy, o który wzywał Sąd został uiszczony w dniu 13 kwietnia 2016 r. na dowód, czego przedłożył dowód wpłaty przedmiotowej opłaty w kwocie 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest uzasadnione.

Zgodnie z art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 - w skrócie p.p.s.a.) jeżeli zażalenie jest oczywiście uzasadnione, wojewódzki sąd administracyjny, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo.

W sprawie bezsporne jest, że skarżąca uiściła w dniu 13 kwietnia 2016 r. wpis sądowy od skargi w wysokości 100 zł.

W takiej sytuacji uiszczenie wpisu w pełnej wysokości czyni bezzasadnym wydane w dniu 28 kwietnia 2016 r. na podstawie art. 220 § 1 i 3 p.p.s.a. zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, uzasadniając tym samym wniesione na to postanowienie zażalenie.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie art. 195 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.