Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1623212

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 9 stycznia 2015 r.
II SAB/Bd 34/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym na posiedzeniu niejawnym wniosku G. P. i S. P. z dnia (...) grudnia 2014 r. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi G. P. i S. P. na bezczynność Wójta Gminy (...) w przedmiocie wydania odpisu decyzji o warunkach zabudowy postanawia oddalić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 maja 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę G. i S. P. na bezczynność Wójta Gminy (...) w przedmiocie wydania odpisu decyzji o warunkach zabudowy. Postanowieniem z dnia 21 listopada 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, na podstawie art. 169 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) stwierdził, że orzeczenie to jest prawomocne od dnia 7 sierpnia 2013 r.

Postanowieniem z dnia 9 sierpnia 2013 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oddalił wniosek G. P. i S. P. o przyznanie prawa pomocy, w sprawie ze skargi na bezczynność Wójta Gminy (...) w przedmiocie wydania odpisu decyzji o warunkach zabudowy.

Postanowieniem z dnia 17 września 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odmówił skarżącym przyznania prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Postanowieniem z dnia 28 października 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił wniosek skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Postanowieniem z dnia 18 marca 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił wnioski skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Postanowieniem z dnia 13 sierpnia 2014 r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy oddalił wniosek G. P. i S. P. o przyznanie prawa pomocy, Pismem z dnia (...) września 2014 r. skarżący wnieśli sprzeciw.

Postanowieniem z dnia 20 października 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił wniosek skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

W dniu (...) stycznia 2015 r. wpłynął do Sądu kolejny wniosek skarżących o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 243 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zwanej dalej "p.p.s.a.", prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. W postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 października 2012 r. sygn. akt I OZ 776/12 wskazano, że "przez określenie "tok postępowania", zawarte w art. 243 § 1 p.p.s.a. należy rozumieć tok postępowania sądowoadministracyjnego od chwili jego wszczęcia do prawomocnego zakończenia. Samo wystąpienie przez stronę z wnioskiem o przyznanie prawa pomocy nie wstrzymuje biegu terminu do wniesienia środka zaskarżenia. Stwierdzenie prawomocności orzeczenia kończącego postępowanie oznacza, że sprawa sądowoadministracyjna nie jest już sprawą rozpoznawaną przez sąd".

Postępowanie ze skargi G. i S. P. na bezczynność Wójta Gminy (...) w przedmiocie wydania odpisu decyzji o warunkach zabudowy zostało prawomocnie zakończone. Od dnia 7 sierpnia 2013 r. postanowienie to jest prawomocne, co zostało stwierdzone postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 21 listopada 2013 r., na podstawie art. 169 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Skarżący zatem przedmiotowy wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym złożyli już po prawomocnym zakończeniu postępowania sądowego.

W tej sytuacji nie jest możliwe przyznanie skarżącym prawa pomocy, ponieważ postępowanie którego dotyczą wnioski o przyznanie prawa pomocy, zostało prawomocnie zakończone przed złożeniem tych wniosków. Z tego względu, na podstawie art. 243 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wnioski należało oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.