Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468922

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 19 maja 2014 r.
II SAB/Bd 34/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Klotz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 19 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosków G. i S.P. z dnia 12 kwietnia 2014 r. o przedłużenie terminu ustawowego do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ze skargi G.P. i S.P. na bezczynność Wójta Gminy (...) w przedmiocie wydania odpisu decyzji o warunkach zabudowy postanawia odrzucić wniosek.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 maja 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy na podstawie art. 58 § 1 pkt 1 odrzucił skargę G. i S.P. na bezczynność Wójta Gminy (...) w przedmiocie wydania odpisu decyzji o warunkach zabudowy, z uwagi na jej niedopuszczalność.

Powyższe rozstrzygnięcie zostało doręczone skarżącym w dniu 9 lipca 2013 r. Jednocześnie pouczono skarżących o trybie i terminie wniesienia skargi kasacyjnej od powyższego postanowienia z dnia 28 maja 2013 r.

W piśmie z dnia 12 kwietnia 2014 r. skarżący wnieśli o przedłużenie terminu ustawowego do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 28 maja 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej zwana p.p.s.a., Przewodniczący może z ważnej przyczyny przedłużyć termin sądowy z urzędu lub na wniosek strony zgłoszony przed upływem terminu, a także skrócić termin sądowy na wniosek strony.

Wskazać należy, że przewidziana w powyższym przepisie możliwość przedłużenia terminu odnosi się wyłącznie do terminów sądowych, tj. wyznaczonych przez sąd lub przewodniczącego dla dokonania określonej czynności procesowej. Przedłużeniu nie podlegają natomiast terminy ustawowe, a takim jest termin do wniesienia skargi kasacyjnej, zatem nie może być on skracany ani przedłużany.

Wobec powyższego Wojewódzki Sąd Administracyjny na podstawie art. 84 p.p.s.a. a contrario odrzucił, jako niedopuszczalne, wnioski skarżących o przedłużenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od postanowienia z dnia 28 maja 2013 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.