Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1610755

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 4 września 2014 r.
II SAB/Bd 282/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 4 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym zażalenia M. T. na postanowienie Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 maja 2014 r. sygn. akt II SAB/Bd 282/13 w sprawie ze skargi M. T. na bezczynność Rady Gminy (...) w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 16 maja 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę kasacyjną M. T. od postanowienia tego Sądu z dnia 16 stycznia 2014 r. o odrzuceniu skargi na bezczynność Rady Gminy (...) w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.

Pismem z dnia 4 czerwca 2014 r. M. T. wniósł zażalenie na ww. postanowienie z dnia 16 maja 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 194 § 4 ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) powoływanej dalej w skrócie jako "p.p.s.a.", zażalenie którego przedmiotem jest postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Przepis art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. stosuje się odpowiednio. W myśl art. 175 § 2 p.p.s.a., zażalenie takie może sporządzić również sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem ponadto prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka. Dodatkowo, w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, zażalenie może być sporządzone przez doradcę podatkowego, a w sprawach własności przemysłowej - przez rzecznika patentowego (art. 175 § 3 p.p.s.a.). Sporządzenie zażalenia na postanowienie odrzucające skargę kasacyjną przez inną niż jedna z osób wymienionych w art. 194 § 4 p.p.s.a. jest nieusuwalnym brakiem, powodującym odrzucenie zażalenia na podstawie art. 178 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. Stosownie bowiem do art. 197 § 2 do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, natomiast przepis art. 178 p.p.s.a. przewiduje odrzucenie przez Wojewódzki Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej wniesionej po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalnej, jak również skargi kasacyjnej, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej sporządzone zostało przez skarżącego osobiście. Z akt sprawy natomiast nie wynika, że do skarżącego znajdują zastosowanie wyłączenia wskazane w przepisie art. 175 § 2 p.p.s.a. w związku z art. 194 § 4 p.p.s.a.

Zażalenie sporządzone wbrew treści przepisu art. 194 § 4 p.p.s.a. z uwagi na brak tzw. zdolności postulacyjnej strony do sporządzenia przedmiotowego zażalenia, uznać należy za niedopuszczalne.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie 178 p.p.s.a. w związku z art. 194 § 4 p.p.s.a. i art. 197 § 2 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.