Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468921

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 16 maja 2014 r.
II SAB/Bd 282/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Małgorzata Włodarska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 16 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M. T. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 stycznia 2014 r. sygn. akt II SA/Bd 282/13 w sprawie ze skargi M. T. na bezczynność Rady Gminy Z. w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 16 stycznia 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odrzucił skargę M. T. na bezczynność Rady Gminy Z. w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych.

Pismem z dnia 20 lutego 2014 r. M. T. wniósł skargę kasacyjną na ww. postanowienie z dnia 16 stycznia 2014 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 173 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) przywoływanej dalej jako "p.p.s.a." od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem (art. 173 § 2 p.p.s.a.).

W myśl art. 175 § 1 p.p.s.a. skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. Skargę kasacyjną może sporządzić sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem ponadto prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 175 § 3 p.p.s.a.). Dodatkowo, w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami, skarga kasacyjna może być sporządzona przez doradcę podatkowego, a w sprawach własności przemysłowej - przez rzecznika patentowego (art. 175 § 3 p.p.s.a.).

Z kolei przepis art. 178 p.p.s.a. przewiduje odrzucenie skargi kasacyjnej przez wojewódzki sąd administracyjny jeżeli wniesiona została po upływie terminu lub z innych przyczyn jest ona niedopuszczalna, jak również gdy braków skargi kasacyjnej strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie mimo prawidłowego pouczenia zawartego w piśmie z dnia 27 stycznia 2014 r., skierowanym do skarżącego wraz z odpisem postanowienia z dnia 16 stycznia 2014 r., skarga kasacyjna na postanowienie o odrzuceniu skargi sporządzona została przez skarżącego osobiście. Z akt sprawy natomiast nie wynika, że do skarżącego znajdują zastosowanie wyłączenia wskazane w przepisie art. 175 § 2 p.p.s.a.

Skargę kasacyjną sporządzona wbrew treści przepisu 175 § 1 p.p.s.a. z uwagi na brak tzw. zdolności postulacyjnej strony do sporządzenia przedmiotowej skargi kasacyjnej, uznać należy za niedopuszczalną.

Mając na uwadze powyższe, na podstawie 178 p.p.s.a. w związku z art. 175 § 1 p.p.s.a. Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.