Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1484400

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
II SAB/Bd 27/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Elżbieta Piechowiak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.K. na bezczynność Burmistrza (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia

1.

na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi umorzyć postępowanie sądowe,

2.

zwrócić J.K. kwotę 100 (sto) złotych, wpisaną do rejestru opłat sądowych WSA w Bydgoszczy w dniu (...) marca 2014 r. pod pozycją (...).

Uzasadnienie faktyczne

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na bezczynność Burmistrza (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej wniósł J.K. domagając się zobowiązania Burmistrza do udzielenia żądanej informacji publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia akt organowi.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz (...) wniósł o oddalenie skargi.

Pismem z dnia 11 kwietnia 2014 r. skarżący oświadczył, iż cofa skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - dalej p.p.s.a.) Sąd zobligowany jest do wydania postanowienia o umorzeniu postępowania w przypadku, gdy skarżący skutecznie cofnie skargę, w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego chyba, że udział w sprawie zgłosi osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik postępowania oraz gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe.

Zgodnie zaś z treścią art. 60 ww. ustawy cofnięcie skargi wiąże sąd. Jedynie w sytuacjach, gdy cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, sąd uznaje cofnięcie skargi za niedopuszczalne.

W przedmiotowej sprawie skarżący skutecznie cofnął skargę, albowiem czynność jego nie zmierza do obejścia prawa w związku, z czym cofnięcie skargi należy uznać za dopuszczalne.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w związku z art. 60 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji. O kosztach orzeczono na podstawie art. 232 § 1 pkt 1p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.