Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2008222

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 4 marca 2016 r.
II SAB/Bd 112/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Brzezińska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 4 marca 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S.-A. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w (...) w przedmiocie zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne.

Uzasadnienie faktyczne

K. S.-A. wniosła skargę na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w (...) w przedmiocie zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego wniosła W odpowiedzi na skargę Zakład Ubezpieczeń Społecznych w (...) wniósł o jej oddalenie.

Pismem z dnia (...) lutego 2016 r. skarżąca oświadczyła, iż cofa wniesioną skargę na bezczynność bowiem ZUS wydał decyzję w sprawie wnioskowanych świadczeń.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 - dalej p.p.s.a.) cofnięcie skargi wiąże sąd. Jedynie w sytuacjach, gdy cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności, sąd uznaje cofnięcie skargi za niedopuszczalne. Zasadniczo zatem dysponentem skargi inicjującej postępowanie sądowoadministracyjne jest skarżący. W myśl art. 161 § 1 pkt 1, jeżeli skutecznie cofnie on skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania.

W przedmiotowej sprawie brak jest podstaw do uznania cofnięcia skargi za nieskuteczne. W tym stanie rzeczy, na podstawie wskazanych przepisów, Sąd orzekł o umorzeniu postępowania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.