Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 54555

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 23 lipca 2001 r.
II SAB 213/00

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA A. Kisielewicz.

Sędziowie NSA: A. Robotowska, A. Kuba (spr.).

Uzasadnienie faktyczne

Przedmiotem skargi jest bezczynność Ministra Łączności w sprawie zgłoszonych przez skarżącego zastrzeżeń dotyczących wydania licencji na świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie transmisji danych przez spółkę zależną N. S.A.

Skarżący następnie sprecyzował swoją skargę w ten sposób, że kierował do organu skargi w myśl art. 227 kpa i na te skargi nie otrzymał satysfakcjonującej odpowiedzi.

Zgodnie z przepisem art. 17 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) Sąd rozpoznaje skargi na bezczynność organów w przypadkach określonych w art. 16 ust. 1 pkt 1-4.

Rozpatrzenie skargi wniesionej do organu w trybie art. 227 kpa nie jest objęte zakresem przedmiotowym art. 16 ust. 1 pkt 1-4 ustawy o NSA i do postępowania skargowego określonego w przepisach działu VIII kodeksu postępowania administracyjnego nie ma zastosowania art. 17 ustawy o NSA. Zgodnie z orzecznictwem NSA postępowanie w sprawie skarg i wniosków z działu VIII kpa nie podlega kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ponadto należało stwierdzić, że skarżący nie legitymuje się przymiotem strony w postępowaniu administracyjnym - koncesyjnym nie dotyczącym jego interesów prawnych. Z przytoczonych powodów należało uznać skargę za niedopuszczalną i podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.