Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638405

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 27 marca 2009 r.
II SA/Wr 97/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Wiesław Jakubiec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 27 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia: przyznać prawo pomocy w części dotyczącej zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braku skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł, strona skarżąca złożyła na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych wskazując w uzasadnieniu, że Stowarzyszenie ma charakter zwykły, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie posiada żadnego majątku i nie otrzymuje żadnych form finansowego wsparcia. Dodała, iż Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność społeczną, opartą o bezinteresowną pracę i dobrowolne składki członków (10 osób, głównie emerytów i rencistów) w wysokości 20 zł rocznie. Strona wyjaśniła, że na dzień 16 marca 2009 r. stan kasy Stowarzyszenie wykazywał stratę (minus 5,79 zł). Podniosła, że Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność społeczną (w 2008 r. Stowarzyszenie opracowało 245 opinii, zażaleń, odwołań i porad, a w 2009 r. - już 60) i na ten cel potrzebuje materiały biurowe oraz znaki pocztowe.

Prawo pomocy w zakresie częściowym może być przyznane, gdy wnioskodawca wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienia pełnych kosztów postępowania (art. 246 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)).

Uwzględniając sytuację finansową strony skarżącej uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie jej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Z przedstawionych wyżej okoliczności wynika bowiem, że skarżące Stowarzyszenie nie posiada wystarczających środków na pokrycie kosztów sądowych. Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 2 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 u.p.s.a, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.