Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638401

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 23 kwietnia 2009 r.
II SA/Wr 91/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 23 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B.R.O. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Stosownie do treści art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie.

W rozpatrywanej sprawie zaskarżoną decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) Nr (...), w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie rozbiórki obiektów po byłych Zakładach Bawełnianych "(...)" w B. przy ul. (...) prowadzonych przez PHU, doręczono w dniu 30 grudnia 2008 r. Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru zaskarżonej decyzji odebrał ją E.F.

Uwzględniając powyższe należało stwierdzić, że trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi w rozpoznawanej sprawie upłynął w dniu 29 stycznia 2009 r. (środa). Skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu została wniesiona przez D.F., działającego z upoważnienia Prezesa Zarządu B.R.O., w dniu 30 stycznia 2009 r. (data stempla pocztowego na kopercie zawierającej skargę), czyli z uchybieniem terminu określonego w powołanym wyżej przepisie art. 53 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Biorąc pod uwagę powyższe, wniesioną skargę należało uznać za niedopuszczalną i jako taką na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) odrzucić.

Stąd orzeczono jak w sentencji.

Niezależnie od powyższego należy również zauważyć, że skarga do sądu administracyjnego może być skutecznie wniesiona, jeżeli odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. I tak art. 46 § 1 pkt 1 tej ustawy stanowi m.in., iż każde pismo strony powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników.

Usunięcie braków formalnych, określonych w art. 46, następuje w trybie art. 49 § 1 powołanej ustawy, zgodnie z którym jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Jeżeli pismem tym jest skarga, przewodniczący wzywa stronę do jej uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W rozpatrywanej sprawie skarga została wniesiona przez D.F., działającego z upoważnienia Prezesa Zarządu B.R.O. Z uwagi na brak określenia, czy występuje on w sprawie jako pełnomocnik strony skarżącej czy też jest jej przedstawicielem (w celu określenia czy jest członkiem zarządu bądź jej pracownikiem), Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej tj. aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Pomimo odebrania przez D.F. wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi, strona skarżąca wprawdzie uzupełniła ją w zakreślonym przez Sąd terminie, jednakże z przesłanego przez D.F. odpisu pełnomocnictwa, wynika, że zostało ono udzielone mu jedynie przez Przewodniczącego Zarządu skarżącego Stowarzyszenia, natomiast w wyciągu z KRS wskazane jest, że oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes. Ponadto pełnomocnictwo dotyczy jedynie reprezentowania skarżącego Stowarzyszenia w sprawach z zakresu czynności mających na celu przeciwdziałanie powstawaniu nieprawidłowości podczas prac rozbiórkowych prowadzonych na terenie byłych obiektów Zakładów Bawełnianych "(...)" w B. Brak jest w nim zatem umocowania do reprezentowania strony skarżącej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Skutkować to musiałoby również odrzuceniem skargi po myśli art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.