Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638400

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 6 lutego 2009 r.
II SA/Wr 9/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 6 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy Z. S. na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. z dnia 4 listopada 2008 r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Z. S. z dnia 29 września 2008 r. nr XX/125/08 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 4 listopada 2008 r. nr (...) Wojewoda D. stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej w Z. S. nr XX/125/08 z dnia 29 września 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości - w całości.

Powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze doręczono Gminie Z. S. w dniu 7 listopada 2008 r.

Pismem z dnia 4 grudnia 2008 r., nadanym listem poleconym tego samego dnia, radca prawny M. O., jako pełnomocnik Gminy Z. S. upoważniony do jej reprezentowania przez Burmistrza tej Gminy, złożył skargę na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.

W dniu 30 stycznia 2009 r. do Sądu wpłynęła uchwała Rady Miejskiej w Z. S. nr XXIV/153/09 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. z dnia 4 listopada 2008 r. nr (...), podjęta na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące gminy, (...), podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.

W myśl ust. 3 tego artykułu, do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.

Jak wielokrotnie podkreślano zarówno w judykaturze, jak i w piśmiennictwie, uchwała, o której mowa w art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, powinna zostać podjęta przed wniesieniem skargi do sądu. Jednak warunek określony w art. 98 ust. 3 należy uznać za spełniony nie tylko wówczas, gdy uchwała taka została podjęta przed wniesieniem skargi, ale także wtedy, gdy została podjęta wprawdzie po wniesieniu skargi, ale przed upływem 30-dniowego terminu do zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego i została przesłana do sądu administracyjnego w terminie wyznaczonym przez ten sąd do uzupełnienia braków formalnych skargi (Jyż Gabriela, Komentarz do art. 98 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.01.142.1591), (w:) A. Szewc, G. Jyż, Z. Pławecki, Samorząd Gminny. Komentarz, Dom Wydawniczy ABC, 2005, wyd. II oraz przywoływane tam orzeczenia: wyr. NSA z 13 VIII 1991 r., SA/Wr 673/91, OSP 1992, nr 11-12, poz. 234 - teza nr 1; a także: post. NSA z 16 II 1996 r., SA/Wr 3040/93, OSS 1997, nr 2, s. 51; wyr. SN (7) z 27 II 1992 r., III AZP 8/91, OSNC 1992, nr 7-8, poz. 119; wyr. NSA z 4 IV 1991 r., SA/Po 62/91, "Wspólnota" 1991, nr 34, s. 15; post. SN z 5 X 1994 r., III ARN 53/94, OSNAP 1994, nr 12, poz. 186; wyr. NSA z 20 III 1991 r., I SA 139/91, ONSA 1991, nr 3-4, poz. 54; post. SN z 21 IX 1994 r., III ARN 43/94, OSNAP 1994, nr 12, poz. 185; post. SN z 7 VII 1994 r., III ARN 41/94, OSNAP 1994, nr 6, poz. 92; a ponadto np. postanowienie WSA w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2005 r. sygn. akt VI SA/Wa 253/05 - LEX nr 190776; wyrok NSA z dnia 19 maja 1999 r. sygn. akt II SA/Wr 1499/98 - OwSS 1999/4/116).

W rozpatrywanej sprawie wydana na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym uchwała Rady Miejskiej w Z. S. nr XXIV/153/09 w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody D. z dnia 4 listopada 2008 r. nr (...), została podjęta w dniu 28 stycznia 2009 r., a zatem już po upływie 30-dniowego terminu do zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Skoro bowiem zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze doręczono Gminie Z. S. w dniu 7 listopada 2008 r., to termin do jej zaskarżenia upłynął z dniem 4 grudnia 2008 r. W tym dniu co prawda została skierowana do Sądu skarga na powyższe rozstrzygnięcie nadzorcze, ale uchwała konieczna do skutecznego jej wniesienia została podjęta dopiero 28 stycznia 2009 r.

W tym stanie rzeczy, zgodnie z art. 58 § 1 pkt 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wniesiona w niniejszej sprawie skarga podlegała odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.