II SA/Wr 873/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu - OpenLEX

II SA/Wr 873/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1681831

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 lutego 2015 r. II SA/Wr 873/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Wiesław Jakubiec - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 27 lutego 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia... w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie o uiszczenie wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł, skarżąca złożyła na urzędowym formularzu wniosek o zwolnienie jej od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata wskazując w uzasadnieniu, że gospodarstwo domowe prowadzi ze studiującym synem, utrzymują się z alimentów i stypendium socjalnego otrzymywanych przez syna (łącznie 1.139, 24 zł) oraz z jej świadczenia emerytalnego w wysokości 777, 83 zł. Dodała, że posiada dom o pow. 120 m2, a syn mieszka w akademiku.

Uwzględniając sytuację materialną wnioskodawczyni uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie jej prawa pomocy w żądanym zakresie.

W tym stanie rzeczy należało, na podstawie art. 245 § 2 w zw. z art. 246 § 1 pkt 1 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (tekst jedn.: z 2012 r. Dz. U. poz. 270 z późn. zm.), orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.