Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2829424

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 25 marca 2015 r.
II SA/Wr 86/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus (spr.).

Sędziowie WSA: Ireneusz Dukiel, Mieczysław Górkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 25 marca 2015 r. sprawy ze skargi V. i W.I. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy uchylenia na skutek wznowienia postępowania decyzji ustalającej opłatę jednorazową w związku ze zbyciem nieruchomości oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.