Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638397

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 marca 2009 r.
II SA/Wr 85/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. P. na decyzję Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (..) Nr (...) w przedmiocie zgłoszenia sprzeciwu w sprawie ukończenia robót budowlanych przy rozbudowie budynku mieszkalnego oraz budowie budynku gospodarczego postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

UZASADNIENIE:

W niniejszej sprawie strona skarżąca Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 lutego 2009 r. została wezwana do usunięcia braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 500 złotych w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że zarządzenie powyższe zostało skutecznie doręczone skarżącemu w dniu 25 lutego 2009 r.

Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie uiścił należnej opłaty od skargi. Natomiast pismem nadanym w urzędzie pocztowym w dniu 3 marca 2009 r. cofnął skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarga podlega odrzuceniu, jeżeli strona nie wykonała zarządzenia w przedmiocie uiszczenia wpisu w terminie.

Skoro zatem, skarżący mimo wezwania nie uiścił należnej opłaty od skargi, skarga ta podlega odrzuceniu, co orzeczono na wstępie na podstawie wskazanego wyżej przepisu prawa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.