Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1468911

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 22 maja 2014 r.
II SA/Wr 80/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 22 maja 2014 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie przekazania nieodpłatnie na własność działki gruntu postanawia sprostować oczywistą omyłkę pisarską w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2014 r. w ten sposób, że w uzasadnieniu na stronie 19 w wierszu 16 od góry w miejsce "Starosty P." wpisać "Starosty P.".

Uzasadnienie faktyczne

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 26 marca 2014 r. uchylającym decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie przekazania nieodpłatnie na własność działki gruntu na stronie 19 w wierszu 16 od góry omyłkowo wpisano "Starosty P." zamiast "Starosty P.".

Pismem z dnia 16 maja 2014 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w L. wniosło o sprostowanie powyższej omyłki.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 156 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowanie sąd może postanowić na posiedzeniu niejawnym. O sprostowaniu umieszcza się wzmiankę na oryginale wyroku, a na żądanie stron także na udzielonych im odpisach. Dalsze odpisy powinny być zredagowane w brzmieniu uwzględniającym postanowienie o sprostowaniu.

W orzecznictwie aktualny jest pogląd, iż "sprostowanie orzeczenia sądowego jest konstrukcją procesową, która ma na celu naprawienie jego wadliwości przez nadanie mu takiego brzmienia, jakie sąd zamierzał, która jednocześnie nie może prowadzić do zmiany lub uchylenia tego orzeczenia, co jest dopuszczalne tylko w drodze jego zaskarżenia środkiem odwoławczym. Przedmiotem sprostowania mogą być wyłącznie ujawnione w orzeczeniu niedokładności, błędy pisarskie lub rachunkowe albo inne oczywiste omyłki, przy czym chodzi tu jedynie o omyłki sądu, nie zaś pomyłki popełnione przez strony postępowania" (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 1 czerwca 2010 r., sygn. akt IIGZ 109/10).

W rozpoznawanej sprawie Sąd omyłkowo na stronie 19 w wierszu 16 od góry wpisał Starostę P. zamiast Starosty P., który w realiach niniejszej sprawy orzekał w pierwszej instancji. Wskazana omyłka ma charakter oczywisty i wystąpiła wbrew zamierzeniom Sądu, jej zaś sprostowanie nie prowadzi do zmiany rozstrzygnięcia.

Mając na uwadze powyższe okoliczności Sąd postanowił z urzędu dokonać sprostowania wskazanej omyłki i stąd na podstawie art. 156 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.