Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638394

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 kwietnia 2009 r.
II SA/Wr 80/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Wiesław Jakubiec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z opłat sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W.z dnia (...) nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy J. z dnia (...) zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości i stwierdzenia nieważności ww. decyzji Wójta Gminy Jerzmanowa w części rozstrzygającej o przejściu na własność Gminy Jerzmanowa wydzielonej działki nr(...), a w pozostałej części stwierdzającej wydanie decyzji z naruszeniem prawa postanawia: przyznać prawo pomocy w części dotyczącej zwolnienia z opłat sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze na wyżej oznaczoną decyzję strona skarżąca złożyła wniosek o zwolnienie jej z wpisu sądowego od skargi z uwagi na fakt posiadania statusu organizacji pożytku publicznego.

We wniosku złożonym w dniu 6 kwietnia 2009 r. na urzędowym formularzu strona skarżąca zażądała zwolnienia z opłat sądowych. Oświadczyła, że nie jest w stanie uiścić opłat w jakiejkolwiek wysokości. Poinformowała, że nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie posiada zdolności kredytowej i składników majątkowych, które mogłaby spieniężyć, a wszelkie środki jakie gromadzi (w tym składki członkowskie - 60 zł od osoby) przeznacza na społeczną działalności (na taki cel przeznaczone są również środki znajdujące się aktualnie na rachunkach bankowych, tj. 854, 25 zł znajdujące się na "koncie donacji i zbiórek celowych" oraz 1.042, 93 zł znajdujące się na "koncie własnym"). Dodała, że wszyscy w Stowarzyszeniu działają nieodpłatnie (w tym również osoba prowadząca księgowość). Poinformowała, że Stowarzyszenie nie ponosi także kosztów związanych z użytkowaniem lokalu i korzystaniem z: energii elektrycznej, ogrzewania, telefonów oraz kosztów dojazdów, bowiem koszty te są "darowane" przez członków Stowarzyszenia nieodpłatnie.

Prawo pomocy w zakresie częściowym może być przyznane, gdy wnioskodawca wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienia pełnych kosztów postępowania (art. 246 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)). Mając na uwadze sytuację finansową strony skarżącej uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie jej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 2 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 u.p.s.a, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.