II SA/Wr 794/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2606909

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 listopada 2018 r. II SA/Wr 794/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Białek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 29 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. I. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we (...) z dnia (...) września 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia (...) października 2018 r. skarżący wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we (...) z dnia (...) września 2018 r., nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 26 października 2018 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na zaskarżone postanowienie.

W wydanym zarządzeniu zakreślono termin na jego wykonanie wynoszący 7 dni oraz rygor odrzucenia skargi.

Jak wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (karta 8 akt sądowych), przesyłka zawierająca wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego została doręczona skarżącemu w dniu (...) listopada 2018 r.

Zatem termin do uzupełnienia wpisu od skargi upłynął z dniem

(...) listopada 2018 r.

Wezwanie pozostało bezskuteczne. Skarżący nie uiścił wpisu sądowego od skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu.

Skuteczne wniesienie skargi uzależnione jest od dopełnienia wszystkich wymogów określonych przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, zwanej dalej "p.p.s.a."). Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek m.in. skargi, od której nie zostanie uiszczony należny wpis.

W razie nieopłacenia skargi wzywa się wnoszącego, aby wpis ten uiścił, a niewykonanie tego wezwania w terminie skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Mając zatem na uwadze stan faktyczny niniejszej sprawy i fakt, że skarżący, mimo zakreślonego terminu, nie uiścił należnego wpisu sądowego, złożona skarga podlegała odrzuceniu, co orzeczono w postanowieniu, na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.