Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638393

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 17 kwietnia 2009 r.
II SA/Wr 79/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 17 kwietnia 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi H. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy O. z dnia (...) opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału nieruchomości położonej w gminie O. postanawia odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...). H. W. złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego, Nr (...) we W. w przedmiocie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy O. z dnia (...) opiniującego pozytywnie wstępny projekt podziału nieruchomości położonej w gminie O.

Pismem z dnia (...) strona skarżąca została wezwana do usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania braku formalnego skargi poprzez nadesłanie 3 egzemplarzy odpisów skargi oraz uiszczenia wpisu w kwocie 200 zł pod rygorem odrzucenia skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny, zważył co następuje

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - Sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Art. 58 § 3 stanowi zaś, że Sąd odrzuca skargę postanowieniem, a odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym.

Stosownie do postanowień art. 73 powyższej ustawy - w razie, gdy nie jest możliwe ani doręczenie właściwe, ani zastępcze pismo składa się na okres siedmiu dni w placówce pocztowej lub w urzędzie gminy, a zawiadomienie o tym umieszcza w skrzynce na korespondencję, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia tego okresu.

Z uwagi, iż nie zastano adresata, w przedmiotowej sprawie zastosowano doręczenie w trybie przewidzianym w art. 73 ustawy, a wezwanie do uzupełnienia braków formalnych oraz uiszczenia wpisu powtórnie awizowano.

Mając na uwadze powyższe okoliczności - przyjęto, że przedmiotowe wezwanie doręczono w dniu 11 marca 2009 r., a zatem zakreślony siedmiodniowy termin do uzupełnienia braków formalnych skargi oraz uiszczenia wpisu upłynął w dniu 18 marca 2009 r. (tj. w środa).

Strona skarżąca w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania nie uczyniła zadość wezwaniu, co musiało skutkować odrzuceniem skargi.

Mając zatem na uwadze powyższe ustalenia stanu faktycznego i stosownie do postanowień art. 58 § 1 pkt 3 Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.