II SA/Wr 780/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2997186

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 października 2018 r. II SA/Wr 780/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Białek (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 29 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. K. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) sierpnia 2018 r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia postanawia: połączyć - na podstawie art. 111 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) - sprawę niniejszą ze sprawą o sygn. akt II SA/Wr 781/18 w celu ich łącznego rozpoznania i rozstrzygnięcia oraz prowadzić je dalej pod sygn. akt II SA/Wr 780/18.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.