II SA/Wr 78/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3024914

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 18 czerwca 2020 r. II SA/Wr 78/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Filipowicz-Kremis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 18 czerwca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2019 r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielania pozwolenia na budowę postanawia: sprostować z urzędu komparycję postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2020 r. (sygn. akt II SA/Wr 78/20), w ten sposób, że w miejsce daty wydania zaskarżonej decyzji Wojewody (...) nr (...) zamiast "(...) grudnia 2019 r." wpisać datę "(...) listopada 2019 r." oraz w uzasadnieniu wskazanego postanowienia na stronie pierwszej uzasadnienia w wierszu trzynastym od góry zamiast "(...) lutego 2020 r." wpisać "(...) lutego 2020 r.".

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, z późn. zm., dalej: p.p.s.a.), sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki. Sprostowania sąd może dokonać na posiedzeniu niejawnym (art. 156 § 2 p.p.s.a.).

Istotą sprostowania jest wyeliminowanie błędów, o których mowa w art. 156 § 1 p.p.s.a., a które zawiera orzeczenie - jego sentencja, czy też uzasadnienie, przy czym nie może ono prowadzić do zmiany zawartego w nim rozstrzygnięcia.

W sentencji postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 marca 2020 r. (sygn. akt II SA/Wr 78/20) na skutek oczywistej omyłki pisarskiej błędnie wpisano jako datę wydania zaskarżonej decyzji "(...) grudnia 2019 r." zamiast prawidłowo "(...) listopada 2019 r.". Błąd ten miał charakter oczywistej omyłki, którą należało sprostować, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Ponadto, w uzasadnieniu wskazanego postanowienia tutejszego Sądu na jego pierwszej stronie w trzynastym wierszu od góry błędnie wpisano jako datę doręczenia skarżącemu wezwań "(...) lutego 2020 r.", przy czym prawidłowo wpisać należało datę "(...) lutego 2020 r." co znajduje potwierdzenie w aktach sprawy - karta 14. Błąd ten ma charakter niedokładności, która podlega sprostowaniu w tym samym trybie.

W rozpoznawanej sprawie wskazane omyłki mają charakter oczywisty i wystąpiły wbrew zamierzeniom Sądu, ich zaś sprostowanie nie prowadzi do zmiany rozstrzygnięcia sprostowanego postanowienia.

Sąd, mając powyższe na względzie, na podstawie art. 156 § 1 i § 2 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.