Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1828335

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 listopada 2011 r.
II SA/Wr 758/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Białek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 25 listopada 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi I. I. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia 11 sierpnia 2011 r. Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie robót budowlanych polegających na rozbiórce części zawalonej stodoły postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 16 września 2011 r. I. I. (zwana dalej skarżącą) złożyła skargę na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W., opisaną w osnowie niniejszego postanowienia.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 18 października 2011 r., wezwano skarżącą do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 500,00 zł. Odpis zarządzenia został doręczony skarżącej, w trybie art. 72 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm. zwanej dalej "p.p.s.a."), w dniu 26 października 2011 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru).

Do dnia dzisiejszego wpis od skargi nie został jednak uiszczony.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) zwanej dalej - w skrócie - "p.p.s.a.", od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis. Pismami takimi są skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania. Natomiast stosownie do treści art. 220 § 1 zdanie 1 i § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata, przy czym skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wyjaśnić ponadto należy, że w myśl z art. 72 § 1 p.p.s.a. pismo w postępowaniu sądowym doręczający, w razie gdy nie zastanie adresata w mieszkaniu, może doręczyć dorosłemu domownikowi, a gdyby go nie było - administracji domu lub dozorcy, jeżeli osoby te nie mają sprzecznych interesów w sprawie i podjęły się oddania mu pisma. Zgodnie z przytoczonym przepisem zarządzenie z dnia 18 października 2011 r. doręczone zostało dorosłemu domownikowi.

W niniejszej sprawie, skarżącą wezwano do uiszczenia wymaganego wpisu sądowego od skargi w wyznaczonym terminie, pouczając o konsekwencjach niewykonania zarządzenia. Pomimo tego, strona wnosząca skargę nie opłaciła skargi w wyznaczonym terminie.

W tym stanie rzeczy, na podstawie wcześniej powołanych przepisów, Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.