Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664654

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 września 2013 r.
II SA/Wr 75/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Wiesław Jakubiec - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku radcy prawnego T.S. o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi T. i E. M. na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia... w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie budowy budynku gospodarczego postanawia: przyznać radcy prawnemu T.S. od Skarbu Państwa- Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu opłatę za zastępstwo prawne w wysokości 221, 40 zł (dwieście dwadzieścia jeden złotych i czterdzieści groszy), w tym 23% VAT.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 5 sierpnia 2013 r. referendarz sądowy przyznał uczestnikowi postępowania A.D. prawo pomocy w zakresie m.in. ustanowienia radcy prawnego. Na tej podstawie, po wystąpieniu Sądu do Okręgowej Izby Radców Prawnych we W., na pełnomocnika uczestnika postępowania został wyznaczony w dniu 29 sierpnia 2013 r. radca prawny T.S.

Pełnomocnik wraz z opinią o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej pismem z dnia 16 września 2013 r. wniósł o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w wysokości opłaty w kwocie nie niższej niż 75% stawki minimalnej powiększonej o stawkę VAT.

Mając na względzie przedstawione wyżej okoliczności Sąd uznał, że pełnomocnikowi należy przyznać opłatę za zastępstwo prawne w wysokości 221, 40 zł (kwota ta zawiera VAT) wyliczoną stosownie do § 15 w zw. z § 14 ust. 2 pkt 2 lit. "b" oraz pkt 1 lit. "c" w zw. z § 2 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn.: z 2013 r. Dz. U. poz. 490) w zw. art. 5 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 8 ust. 1 w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: z 2011 r., Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym - zwanej dalej p.p.s.a. (tekst jedn.: z 2012 r. Dz. U. poz. 270 z późn. zm.), wyżej wskazanych przepisów oraz art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.