Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638392

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 marca 2009 r.
II SA/Wr 75/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu części działki postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarga do sądu administracyjnego może być skutecznie wniesiona, jeżeli odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Jednym z nich jest uiszczenie wpisu sądowego. Zgodnie bowiem z przepisem art. 230 § 1 tej ustawy od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem tym, co wprost wynika z § 2 art. 230, jest w szczególności skarga.

W rozpatrywanej sprawie skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego W. z dnia (...) Nr (...), którą na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 w związku z art. 105 k.p.a. oraz art. 6 ustawy z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz zmianie ustawy o podatku rolnym (Dz. U. Nr 10, poz. 53) utrzymano w mocy decyzję organu I instancji o umorzeniu postępowania w sprawie zwrotu części działki nr 272, położonej w obrębie P. gmina B., jako bezprzedmiotowe, wniósł adwokat J.M. jako pełnomocnik J.P.

Stosownie do treści § 2 ust. 3 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221 poz. 2193) wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu rolnictwa i leśnictwa - 200 zł.

Z powyższego wynika zatem, że skarga wniesiona w niniejszej sprawie podlegała opłacie stałej w wysokości 200 zł, do uiszczenia której pełnomocnik skarżącej był zobowiązany przy jej wnoszeniu do Sądu. Warunku tego jednak pełnomocnik J.P. nie dopełnił.

Na podstawie art. 221 wyżej powołanej ustawy - pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

Stąd orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.