Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2584820

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 31 października 2018 r.
II SA/Wr 723/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Alicja Palus.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 31 października 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

B. D. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia (...) r. (Nr (...)) w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 27 września 2018 r. wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie doręczono stronie skarżącej w dniu 12 października 2018 r., a zatem zakreślony termin do uiszczenia wpisu upłynął wraz z dniem 19 października 2018 r. (tj. piątek).

W wyznaczonym terminie strona skarżąca zaniechała uiszczenia wymaganego wpisu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej p.p.s.a.) sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Tym samym skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (art. 220 § 3 p.p.s.a.). Ponieważ w realiach niniejszej sprawy strona skarżąca w zakreślonym terminie nie uiściła wymaganego wpisu, złożona przez nią skarga podlegała odrzuceniu.

W tych okolicznościach kierując się dyspozycją z art. 220 § 3 p.p.s.a., Sąd orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.