Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2888647

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 27 lutego 2012 r.
II SA/Wr 708/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Siedlecka (spr.).

Sędziowie: NSA Halina Kremis, WSA Olga Białek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 27 lutego 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na postanowienie Wojewody D. z dnia 15 lipca 2011 r. Nr (...) w przedmiocie wstrzymania z urzędu wykonania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej postanawia: dopuścić organizację społeczną pod nazwą: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przeciwko Elektroskażeniom "A." z siedzibą w R. do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.