Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638387

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 1 lutego 2010 r.
II SA/Wr 694/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 1 lutego 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T.K. o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia w sprawie ze skargi T.K. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary z tytułu niezgodności wykonania inwestycji z projektem zagospodarowania działki i architektoniczno-budowlanym postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonego postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże po myśli § 3 art. 61 ustawy po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W niniejszej sprawie T.K. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie nałożenia kary w wysokości 22.500,00 zł z tytułu niezgodności wykonania inwestycji polegającej na rozbudowie i przebudowie istniejącego budynku warsztatu diagnostyki samochodowej, dobudowie części biurowo-socjalnej na II kondygnacji, budowie zjazdu na działkę nr 7/3 i budowie przyłączy wodociągowego i kanalizacyjnego przy ul. (...) we W., z projektem zagospodarowania działki i architektoniczno-budowlanym.

W piśmie z dnia 9 listopada 2009 r. (data wpływu do Sądu - 27 stycznia 2010 r.) skarżący zgłosił wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, wskazując, że nie posiada tak dużej kwoty, aby ją jednorazowo zapłacić. Nie jest biznesmenem, który dysponuje dużą ilością pieniędzy, lecz początkującym rzemieślnikiem.

Uwzględniając powyższe przepisy oraz okoliczności podniesione przez stronę skarżącą we wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia, Sąd doszedł do przekonania, że jego wykonanie jeszcze przed rozpatrzeniem sprawy może stwarzać niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody skarżącemu, gdyby postanowienie to zostało zakwestionowane w postępowaniu sądowym, w szczególności jeśli weźmie się pod uwagę przedmiot postępowania - nałożenie kary pieniężnej - oraz jej wysokość.

Należy jednak zaznaczyć, że w rozpoznawanej sprawie wprawdzie mamy do czynienia ze świadczeniem pieniężnym, z natury rzeczy przecież odwracalnym, jednakże podniesione przez skarżącego okoliczności wskazują, że wykonanie zaskarżonego postanowienia może w konsekwencji doprowadzić do wyrządzenia znacznej szkody. W rezultacie Sąd uznał, że w niniejszej sprawie zaistniały podstawy do wstrzymania wykonania zaskarżonego postanowienia i dlatego też wniosek w tym przedmiocie został uwzględniony.

Należy jednocześnie zastrzec, że wstrzymanie wykonania zaskarżonego postanowienia nie ma wpływu na treść rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie.

Stąd na podstawie art. 61 § 3 i § 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.