Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638384

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 20 stycznia 2010 r.
II SA/Wr 687/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Wiesław Jakubiec (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 20 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia z kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia. Nr... w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia postanawia: przyznać prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

W rozpoznawanej sprawie w odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia braku skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego od skargi w wysokości 200 zł, strona skarżąca złożyła na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie jej prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych wskazując w uzasadnieniu, że Stowarzyszenie ma charakter zwykły, nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej, nie posiada żadnego majątku i nie otrzymuje żadnych form finansowego wsparcia. Dodała, iż Stowarzyszenie prowadzi wyłącznie działalność społeczną, opartą o bezinteresowną pracę i dobrowolne składki członków (10 osób, głównie emerytów i rencistów) w wysokości 20 zł rocznie. Strona wyjaśniła, że na dzień 11 stycznia 2010 r. stan kasy Stowarzyszenie wykazywał stratę (minus 293,27 zł). Podniosła, że Stowarzyszenie prowadzi aktywną działalność i na ten cel potrzebuje materiały biurowe oraz znaki pocztowe.

Prawo pomocy w zakresie częściowym może być przyznane, gdy wnioskodawca wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienia pełnych kosztów postępowania (art. 246 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi-zwanej dalej u.p.s.a. (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.)).

Uwzględniając sytuację finansową strony skarżącej uznać należy, iż zachodzą przesłanki uzasadniające przyznanie jej prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny, na podstawie art. 245 § 3 w zw. z art. 246 § 2 pkt 2 w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 u.p.s.a, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.