Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638383

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 24 marca 2010 r.
II SA/Wr 680/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Spółki A we W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 2 lutego 2010 r. Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wezwał stronę skarżącą - Spółkę A we W. - do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - w kwocie 100 zł, stosownie do § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) - w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu, pod rygorem odrzucenia skargi.

Odpis powyższego zarządzenia doręczono stronie skarżącej w dniu 17 lutego 2010 r. Ze zwrotnego potwierdzenia jego odbioru wynika, że odebrała je osoba uprawniona do odbioru przesyłki. Zakreślony termin siedmiodniowy do uiszczenia wpisu sądowego od skargi upłynął zatem w dniu 24 lutego 2010 r. (środa). Powyższa opłata nie została uiszczona.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Stosownie do treści art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) od pism wszczynających postępowanie przed sądami administracyjnymi w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Pismem tym, co wprost wynika z § 2 art. 230, jest w szczególności skarga.

Stosownie do treści art. 220 § 1 powyższej ustawy Sąd nie podejmuje żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. Po myśli § 3 art. 220 skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

Niezależnie od powyższego należy także zauważyć, że skarga do sądu administracyjnego może być skutecznie wniesiona, jeżeli odpowiada wymaganiom określonym w ustawie - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. I tak art. 46 § 1 pkt 1 tej ustawy stanowi m.in., iż każde pismo strony powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników. Usunięcie braków formalnych, określonych w art. 46, następuje w trybie art. 49 § 1 powołanej ustawy, który stanowi, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Jeżeli pismem tym jest skarga, przewodniczący wzywa stronę do jej uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W rozpatrywanej sprawie skarga została podpisana przez pełnomocnika skarżącej Spółki R.Z., który wprawdzie dołączył do skargi pełnomocnictwo, jednakże nie wynika z niego czy spełnia wymogi z art. 35 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Zarządzeniem z dnia 18 grudnia 2009 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie do akt sprawy pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącego przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa, jeśli spełnia warunki z art. 35 ww. ustawy, bądź oświadczenia, że nie jest podmiotem wymienionym w tym przepisie, oraz poprzez złożenie dokumentu wykazującego umocowanie do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej, tj. wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwanie zostało doręczone pełnomocnikowi w dniu 7 stycznia 2010 r. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że odebrała je osoba uprawniona do odbioru przesyłki. Zakreślony siedmiodniowy termin do usunięcia braków formalnych skargi upłynął w dniu 14 stycznia 2010 r. (czwartek). Pomimo prawidłowego doręczenia wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi pełnomocnik strony skarżącej nie uzupełnił jej w zakreślonym przez Sąd terminie.

Z uwagi na powyższe, zarządzeniem z dnia 2 lutego 2010 r. wezwano skarżącą Spółkę do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz podpisanie skargi zgodnie z KRS'em - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Powyższe wezwanie zostało doręczone stronie skarżącej w dniu 17 lutego 2010 r. Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że odebrała je osoba uprawniona do odbioru przesyłki. Zakreślony siedmiodniowy termin do usunięcia braków formalnych skargi upłynął w dniu 24 lutego 2010 r. (środa). Pomimo prawidłowego doręczenia wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi strona skarżąca nie uzupełniła jej w zakreślonym przez Sąd terminie. To także skutkować by musiało odrzuceniem skargi po myśli art. 58 § 1 pkt 3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.