Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638382

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 26 lutego 2009 r.
II SA/Wr 68/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. o rozstrzygnięcie sporu o właściwość między Starostą T. a Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną Starosty T. z dnia (...) Nr (...) postanawia uznać się niewłaściwym i przekazać sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 6 lutego 2009 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość zaistniałego między Starostą T. a Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego zakończonego decyzją ostateczną Starosty T. z dnia (...) Nr (...) dotyczącej ustanowienia strefy ochronnej dla ujęć wody podziemnej wodociągu grupowego W.M.

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sądy administracyjne rozstrzygają spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i między samorządowymi kolegiami odwoławczymi, o ile odrębna ustawa nie stanowi inaczej, oraz spory kompetencyjne między organami tych jednostek a organami administracji rządowej.

Wojewódzkie sądy administracyjne rozpoznają wszystkie sprawy sądowoadministracyjne z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 13 § 1). Stosownie zaś do postanowień art. 15 § 1 pkt 4 ww. ustawy, spory, o których mowa w art. 4 ustawy rozstrzyga Naczelny Sąd Administracyjny.

Po myśli art. 59 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jeżeli do rozpoznania sprawy właściwy jest inny sąd administracyjny, sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość, przekażę sprawę właściwemu sądowi administracyjnemu.

Z tych względów orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.