Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638381

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 stycznia 2010 r.
II SA/Wr 676/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Kremis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. D. (...) w J. G. na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Straży Pożarnej we W. z dnia 8 października 2009 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu wykonania określonych obowiązków postanawia:

1.

odrzucić skargę,

2.

zwrócić stronie skarżącej kwotę 200,00 zł (dwieście złotych) tytułem uiszczonego wpisu sądowego od skargi, zaksięgowanego pod pozycją 3630/2009.

Uzasadnienie faktyczne

W niniejszej sprawie pełnomocnik skarżącej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. D. (...) w J. G. - adwokat M. G. zaskarżając decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Straży Pożarnej we W. z dnia 8 października 2009 r. nr (...) wydanej w przedmiocie nakazu wykonania określonych obowiązków, opłacił wpis od powyższej skargi w kwocie 200 zł (k. 14 akt sądowych).

Stosownie do treści § 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193) wpis stały wynosi w sprawach skarg z zakresu budownictwa i architektury - 500 zł.

Zgodnie zaś z treścią art. 221 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), określanej dalej jako p.p.s.a. - pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo odrzuca bez wezwania o uiszczenie opłaty, jeżeli pismo podlega opłacie stałej.

W tym stanie rzeczy, wniesienie nie należycie opłaconej skargi przez profesjonalnego pełnomocnika prowadzi do jej odrzucenia, na podstawie art. 221 p.p.s.a.

O zwrocie uiszczonego wpisu w całości rozstrzygnięto po myśli art. 232 § 1 pkt 1 lit. a p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.