Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 638378

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 19 stycznia 2010 r.
II SA/Wr 661/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Kremis.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 19 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi B. L. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia 16 września 2009 r. Nr (...) w przedmiocie nakazu wykonania określonych robót budowlanych oraz przedłożenia projektu budowlanego zamiennego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 4 listopada 2009 r. skarżąca - B. L. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16 września 2009 r. nr (...) utrzymującą w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta W. z dnia 20 lutego 2009 r. nr (...) nakazującą wykonanie określonych robót budowlanych oraz przedłożenie projektu budowlanego zamiennego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z przyczyn procesowych bez badania jej zarzutów merytorycznych.

Na wstępie należy zauważyć, że zgodnie z treścią art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późn. zm.) skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od doręczenia stronie skarżącej rozstrzygnięcia w sprawie. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że warunkiem prawidłowego wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest dochowanie trzydziestodniowego terminu liczonego od odbioru przez stronę skarżącą decyzji II instancji.

Jak wynika z akt administracyjnych sprawy, zaskarżona decyzja została w dniu 7 października 2009 r. (środa) skutecznie doręczona skarżącej (formularz potwierdzenia odbioru k.11 akt administracyjnych). W związku z powyższym przyjąć należy, że trzydziestodniowy termin do wniesienia skargi do Sądu upływał w stosunku do skarżącej z dniem 6 listopada 2009 r. (piątek). Skarga wniesiona została natomiast dopiero w dniu 9 listopada 2009 r. (data stempla pocztowego na kopercie, k. 5 akt sądowych).

Wobec powyższego Sąd uznał, że skarga została wniesiona z uchybieniem terminu i na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę odrzucił.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.