Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1679194

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 11 marca 2015 r.
II SA/Wr 60/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Anna Siedlecka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 11 marca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. sp. z o.o. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zbieranie odpadów postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II WSA we Wrocławiu z dnia 22 stycznia 2015 r., wezwano stronę skarżącą zastępowaną przez pełnomocnika radcę prawnego J. W. do uiszczenia wymaganego wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych) w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Nadto wezwano pełnomocnika do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez nadesłanie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej oraz dokumentu określającego osoby umocowane do reprezentowania skarżącej spółki (wyciąg z KRS) - w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. W wezwaniach pouczono, że uchybienie wskazanemu terminowi będzie skutkowało odrzuceniem skargi.

Wezwania zostały doręczone do rąk pełnomocnika strony skarżącej w dniu 18 lutego 2015 r. (dowód: k. 12 akt sądowych).

Jak wynika z akt niniejszej sprawy wpis sądowy od skargi nie został uiszczony, a brakujące pełnomocnictwo i wyciąg z KRS nie zostały nadesłane.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skarga podlegała odrzuceniu.

W myśl art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania.

W niniejszej sprawie wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego zostało ostatecznie doręczone stronie skarżącej w dniu 18 lutego 2015 r. Termin 7-dniowy do uiszczenia wpisu sądowego upływał zatem z dniem 25 lutego 2015 r. Wobec tego, że należna opłata nie została uiszczona w zakreślonym terminie siedmiodniowym, należało skargę odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Drugim powodem odrzucenia skargi jest nieuzupełnienie braków formalnych skargi polegających na niezłożeniu w wyżej wymienionym terminie 7-dniowym pełnomocnictwa do działania w imieniu strony skarżącej oraz dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej. Nieuzupełnienie tego braku formalnego skargi w terminie skutkuje odrzuceniem skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. w związku z art. 37 § 1 p.p.s.a.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.