II SA/Wr 568/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3186497

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 stycznia 2021 r. II SA/Wr 568/20

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Halina Filipowicz-Kremis (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 26 stycznia 2021 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II sprawy ze skargi R. S. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we (...) z dnia (...) października 2020 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki dwóch wolnostojących zbiorników magazynowych postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skargą z dnia (...) XI 2020 r. R. S. (dalej: skarżący) zakwestionował decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we (...) z (...) X 2020 r. (nr (...)) w przedmiocie nakazu rozbiórki dwóch wolnostojących zbiorników magazynowych.

W dniu (...) XII 2020 r. doręczono skarżącemu wezwanie do uiszczenia wpisu od skargi oraz do usunięcia braków formalnych skargi (poprzez podanie numeru PESEL skarżącego oraz nadesłanie 1 egzemplarza odpisu skargi poświadczonego za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanego) w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi (akta sądowe, k. 12).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skargę należało odrzucić.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 VIII 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm.) dalej "p.p.s.a." sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Stosownie do art. 220 § 3 p.p.s.a. skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Należy przy tym podkreślić, że art. 220 § 3 p.p.s.a. ma zastosowanie nie tylko w sytuacji, gdy wpis w ogóle nie został uiszczony ale także wówczas, gdy wpis uiszczono po upływie wyznaczonego terminu (zob. postanowienie NSA z 18 I 2013 r., II FSK 2970/12 - publ. CBOSA).

W okolicznościach sprawy siedmiodniowy termin do uiszczenia wpisu oraz usunięcia braków formalnych skargi upłynął z dniem (...) I 2021 r.

Wobec nieuiszczenia wpisu i nieuzupełnienia braków formalnych skargi w wyznaczonym terminie Sąd orzekł na zasadzie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.