Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2910150

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 8 kwietnia 2010 r.
II SA/Wr 558/09

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zygmunt Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy W. na decyzję Wojewody z dnia (...) 2009 r. Nr (...) w przedmiocie zwrotu nieruchomości postanawia uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 26 marca 2010 r. (sygn. akt II SA/Wr 588/09) o stwierdzeniu prawomocności postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 29 stycznia 2010 r. o odrzuceniu skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.