Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1664836

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 11 września 2013 r.
II SA/Wr 556/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Wiesław Jakubiec - referendarz sądowy w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 11 września 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku T. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia... w przedmiocie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego postanawia: umorzyć postępowanie w zakresie wniosku o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na wezwanie do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł, skarżący złożył na urzędowym formularzu wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienie go z kosztów sądowych i ustanowienia adwokata.

W piśmie z dnia 5 września 2013 r. skarżący oświadczył, że wycofuje swój wniosek o przyznanie prawa pomocy. Do wniosku skarżący dołączył dowód uiszczenia w dniu 5 września 2013 r. na rachunek bankowy Sądu kwoty 500 zł tytułem opłaty sądowej.

Mając na uwadze, że skarżący pismem z dnia 5 września 2013 r. skutecznie cofnął swój wniosek o przyznanie mu prawa pomocy i uiścił jednocześnie wpis sądowy od skargi (jedyny na tym etapie koszt sądowy), w tej sytuacji postępowanie zainicjowane tym wnioskiem należy umorzyć jako bezprzedmiotowe (art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 oraz art. 258 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnym (tekst jedn.: z 2012 r. Dz. U. poz. 270 z późn. zm.)).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.