II SA/Wr 551/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2380045

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 10 października 2017 r. II SA/Wr 551/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mieczysław Górkiewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w Wydziale II w dniu 11 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. C. i M. B. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany lub uchylenia w części ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S. C. i M. B. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę z dnia (...) lipca 2017 r. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) czerwca 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zmiany lub uchylenia w części ostatecznej decyzji udzielającej pozwolenia na użytkowanie budynku mieszkalnego.

Skarga została podpisana jedynie przez M. B., bowiem w miejscu przeznaczonym na podpis S. C., M. B. podpisał się osobiście z dopiskiem "z upoważnienia".

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia (...) sierpnia 2017 r. skarżący M. B. został wezwany do usunięcia braków formalnych skargi ujawnionych na etapie jej wstępnego badania, poprzez złożenie pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej (S. C.) przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

Również zarządzeniem z dnia (...) sierpnia 2017 r. skarżący działający w imieniu własnym i jako pełnomocnik skarżącej S. C. został wezwany do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 200 zł.

W wydanych zarządzeniach zakreślono termin na ich wykonanie wynoszący 7 dni oraz rygor odrzucenia skargi.

W dniu (...) października 2017 r. do Sądu wróciła przesyłka zawierająca odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego z dnia (...) sierpnia 2017 r. jak również wezwanie z dnia (...) września 2017 r. do nadesłania pełnomocnictwa, po dwukrotnej, prawidłowej awizacji.

Sąd przyjął, że awizowana przesyłka ma skutek doręczenia z dniem

(...) września 2017 r. Zatem termin do uzupełnienia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu od skargi minął (...) października 2017 r.

Wezwania pozostały bezskuteczne. Strona skarżąca nie wykonała wezwań.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.; dalej w skrócie jako "p.p.s.a.") sąd odrzuca skargę gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Z kolei art. 49 § 1 p.p.s.a. stanowi, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Ten przepis należy odczytywać w kontekście regulacji art. 58 § 1 punkt 3 p.p.s.a., który stanowi, że sąd zobligowany jest odrzucić skargę w sytuacji, gdy jej braki formalne nie zostały uzupełnione w wyznaczonym terminie.

Ponadto przepis z art. 230 p.p.s.a. stanowi, że od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (§ 1), a w dalszej swojej części wyjaśnia, że pismem, o którym mowa w § 1 jest m.in. skarga (§ 2).

Zgodnie z przyjętymi standardami proceduralnymi brak opłaty sądowej w formie wpisu traktowany jest jako szczególny brak formalny skargi, którego stwierdzenie obliguje Sąd do wezwania strony skarżącej do uiszczenia wpisu w podanej kwocie, w ustawowym terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi. Taki bowiem skutek zaniechania w tym zakresie ustala przepis art. 220 § 3 p.p.s.a.

Mając zatem na uwadze stan faktyczny niniejszej sprawy i fakt, iż skoro strona skarżąca, mimo upływu zakreślonego terminu, nie uzupełniła braków formalnych skargi jak również nie uiściła należnego wpisu sądowego, złożona przez nią skarga podlegała odrzuceniu, co orzeczono w postanowieniu, na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. i art. 220 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.