Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1949295

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 9 września 2015 r.
II SA/Wr 545/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Andrzej Wawrzyniak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 9 września 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy W. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu mieszkalnego postanawia

1.

odrzucić skargę.

2.

zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis sądowy od skargi w kwocie 500 zł (pięćset złotych).

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 3 sierpnia 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu wpłynęła skarga Gminy W. na decyzję D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu mieszkalnego. Skarga została podpisana przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Nieruchomości Komunalnych w Urzędzie Miejskim W. M.L. Do skargi została dołączona kserokopia pełnomocnictwa Nr (...) Prezydenta W. z dnia 1 września 2011 r., którym M.L. zostało udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Gminy W. w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. oraz D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w tym do składania jednoosobowo oświadczeń woli w imieniu Prezydenta W.

W wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 3 sierpnia 2015 r. wezwano pełnomocnika strony skarżącej do usunięcia braków formalnych skargi Gminy W. poprzez złożenie do akt sprawy pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Ze zwrotnego potwierdzenia odbioru wynika, że powyższe wezwanie wpłynęło do kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego W. w dniu 18 sierpnia 2015 r., zaś odebrał je upoważniony pracownik. Zakreślony termin siedmiodniowy do usunięcia braków formalnych skargi upłynął w dniu 25 sierpnia 2015 r.

Pismem z dnia 24 sierpnia 2015 r., zaadresowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, przesłano oryginał pełnomocnictwa Nr (...).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu zważył, co następuje:

Skarga do sądu administracyjnego może być skutecznie wniesiona, jeżeli odpowiada wymaganiom określonym w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej "u.p.s.a.". Stosownie do treści art. 46 § 3 u.p.s.a. do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego wierzytelny odpis, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który w danej sprawie nie złożył jeszcze tych dokumentów przed sądem.

Usunięcie braków formalnych skargi, w tym m.in. poprzez złożenie do akt sprawy pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa, następuje w trybie art. 49 § 1 u.p.s.a., który stanowi, że jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania. Jeżeli pismem tym jest skarga, przewodniczący wzywa stronę do jej uzupełnienia lub poprawienia w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W niniejszej sprawie wezwanie do usunięcia braków formalnych skargi nie zostało wykonane przez pełnomocnika strony skarżącej, bowiem nie nadesłał on w zakreślonym terminie pełnomocnictwa do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi. Dołączona zaś do skargi kserokopia pełnomocnictwa Nr (...) jak i jego oryginał upoważnia M.L. jedynie do reprezentowania Gminy W. w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta W. oraz D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

Powyższe skutkować musi odrzuceniem skargi po myśli art. 58 § 1 pkt 3 u.p.s.a., który stanowi, że sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Stąd orzeczono jak w punkcie I sentencji.

Na marginesie należy również zauważyć, że wykonanie zarządzenia wzywającego do usunięcia braków formalnych skargi zostało nadesłane po 7-dniowym terminie, który upłynął w dniu 25 sierpnia 2015 r. Przesyłka zawierająca pełnomocnictwo została wprawdzie nadana w dniu 25 sierpnia 2015 r., jednakże błędnie zaadresowana do WSA w Warszawie. Zgodnie zaś z orzecznictwem sądowoadministracyjnym na mocy art. 83 § 3 u.p.s.a. równoznaczne z wniesieniem pisma do sądu jest oddanie go m.in. w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, jednak pod warunkiem, że zostało ono prawidłowo zaadresowane. Natomiast pismo wniesione do niewłaściwego organu lub sądu uznaje się za wniesione do sądu właściwego dopiero z chwilą jego skierowania do tego sądu (zob. postanowienie NSA z dnia 16 października 2007 r., sygn. akt I OZ 538/07, LEX nr 356127).

Uwzględniając powyższe należało stwierdzić, że siedmiodniowy termin do usunięcia braków formalnych skargi w rozpoznawanej sprawie upłynął w dniu 25 sierpnia 2015 r., zaś pismo, którym przesłano pełnomocnictwo, zostało wniesione w dniu 28 sierpnia 2015 r. (data przesłania przez WSA w Warszawie pisma do tutejszego Sądu), czyli z uchybieniem terminu wyznaczonego zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału II z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Podstawę orzeczenia w punkcie II sentencji stanowi przepis art. 232 § 1 pkt 1 u.p.s.a., zgodnie z którym sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.