Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2887680

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 18 kwietnia 2012 r.
II SA/Wr 539/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Olga Białek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A K, J B i E W na uchwałę Rady Gminy Pielgrzymka z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przeznaczonego na lokalizację elektrowni wiatrowych w rejonie wsi Pielgrzymka, Nowa Wieś Grodziska i Wojcieszyn postanawia podjąć zawieszone postępowanie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.