Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720622

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu
z dnia 12 września 2019 r.
II SA/Wr 522/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Wojciech Śnieżyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu po rozpoznaniu w dniu 12 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Wydziale II wniosku B. Z. i M. Z. o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skargi B. Z. i M. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) czerwca 2019 r., nr (...) w przedmiocie nakazu przywrócenia poprzedniego zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego postanawia: wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wnieśli skargę na wskazaną w rubrum decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza (...) z (...).05.2019 r., nakazującą im - jako właścicielom nieruchomości stanowiącej działkę nr (...) - przywrócenie poprzedniego zagospodarowania terenu zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego poprzez usunięcie z jej ogrodzenia banerów reklamowych do (...) lipca 2019 r.

W piśmie z (...).09.2019 r. skarżący wnieśli o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji, wskazując na to, że jej wykonanie pociągnie za sobą konsekwencje finansowe wynikające z konieczności zerwania zawartych umów, zapłaty kar za ich zerwanie i ewentualnie odszkodowania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W celu zajęcia merytorycznego stanowiska wobec żądania skarżących koniecznym jest odwołanie się do treści art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a."), zgodnie z którym wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Jednakże, w myśl § 3 tego przepisu, po przekazaniu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W niniejszej sprawie opisane wyżej przesłanki wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji zostały spełnione. Z okoliczności przedstawionych w motywach wniosku wynika bowiem, że bezpośrednią konsekwencją realizacji obowiązku nałożonego mocą zaskarżonej decyzji byłaby konieczność zerwania zawartych umów z podmiotami, których reklamy znajdują się na ogrodzeniu oraz zapłaty z tego powodu stosownych odszkodowań.

Z powyższych względów wniosek skarżących o udzielenie ochrony tymczasowej przewidzianej w art. 61 § 3 p.p.s.a., należało uznać za zasadny i w tym stanie rzeczy Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.